Předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Platnost od 1.9.2016 do 31.8.2017

Ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, příspěvkové organizace, podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 330,- Kč a je stanovena vždy  měsíčně. Školné  se stanoví k 1.9. příslušného školního roku. Rodič má možnost uplatnit novoměstskou kartu MÚ, která je zakoupena na dítě. V takovém případě výše úplaty činí 297 Kč. (sleva 10%)

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, po dobu nejvýše 12 měsíců ( § 123 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb. s účinnosti

od 1.1.2012).

  • Zákonní zástupci dítěte s odkladem školní docházky hradí úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši tj. 330,-Kč. (297 Kč)

  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.

  • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

  • Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny. Ostatní děti budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 330 – Kč měsíčně.

 

Osvobození od úplaty školného

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb ., o pomoci v hmotné nouzi)

– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( §12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách )

– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

– fyzická osoba , která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče( §36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem na přístupném místě do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Se směrnicí a částkou úplaty jsou seznámeny zástupkyně ředitelky jednotlivých míst vzdělávání a školských služeb a zajišťují z pověření ředitelky informovanost rodičů na všech pracovištích MŠ, spolupracují s vedoucí školní jídelny.

                                                                                 . 

 

Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

                                                                                                                                                       Ivana Buchtová, ředitelka školy

V Novém Městě na Moravě: 27.6.2016 

 

                                                                                                                            

Účinnost od 1.9.2016

Dodatek ke směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ze dne 27.06.2016

Ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, příspěvkové organizace, vydala dne 27.06.2016 v souladu s ust. § 123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ust. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „směrnice“).

Tato směrnice stanoví mj. i termín splatnosti úplaty za kalendářní měsíc. Tento stanovený termín splatnosti se tímto dodatkem mění tak že:

Odstavec:

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce“

se ruší a nahrazuje se

novým odstavcem, který zní:

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.“

Tento dodatek nabývá účinnosti 1.10.2016

Ivana Buchtová, ředitelka školy

V Novém Městě na Moravě: 30.9. 2016 

 

Soubory ke stažení