Provozní řád školní jídelny 2021/2022

č.j.1027/2021

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád ŠJ je zpracován na základě vyhlášky MŠMT č.107/2005Sb.o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školní jídelny.

Školní jídelna je součástí právního subjektu Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace od 1.1.2003.

I.

Organizace provozu

 1. Provozní doba školní jídelny je od 5:30 do 14:00 hodin.

 2. Přesnídávky se vydávají od 8:30 do 9:00 hodin.

Obědy od 11:30 do 12:00 hodin.

Odpolední svačiny se vydávají od 14:00 do 14:30 hodin

 1. Obědy do jídlonosičů je možné odebrat od 10:00 do 10:45 hodin.

 2. Přestávka na jídlo a oddech je 11:00 do 11:30 hodin.

 3. Při nástupu nových dětí do MŠ je nutné upřesnit odebírání a způsob platby stravy u vedoucí školní jídelny.

 4. Vstup do prostoru jídelny je dovolen pouze dětem a strávníkům, kteří mají objednaný oběd a zaměstnanci školy, kteří vykovají dohled.

 5. Ostatním osobám je vstup do prostoru jídelny zakázán.

II.

Odhlašování a přihlašování stravy

 1. Telefonicky na čísle 566 598 208 nebo 778 405 725 – vedoucí ŠJ p. Kloudová H.

 2. Přes portál na internetu www.strava.cz – informace pro přihlášení uživatele – při nástupu na sekretariátu.

 3. Stravu je nutno přihlašovat nebo odhlašovat dle vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 12:00 hodin předešlého dne.

 4. Pokud je dítě přihlášeno ke stravování i v době prázdnin, musí odebírat stravu.

 5. Odhlašování v této době je možné pouze z důvodu nemoci dítěte.

 6. Při onemocnění dítěte je možné stravu za první den absence odebrat do jídlonosiče a potom dítě odhlásit.

 7. Platí zákaz dle výše uvedené vyhlášky odnášení odpoledních svačin domů.

 8. Jídla připravovaná v rámci školního stravování jsou dotovaná státem a konzumovaná musí být v provozovnách školního stravování.

 9. Nevyzvednutá strava v první den nepřítomnosti ve škole propadá bez náhrady.

 10. Účastník závodního stravování / učitelky,kuchařky, provozní zaměstnanci/ mají nárok na zvýhodněné stravování pokud v daný den odpracují alespoň 3 hodiny, jinak hradí plnou cenu oběda dle vyhlášky č.84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

III.

Platba stravného a způsob úhrady

 1. Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování je určena výší finančního normativu. Finanční normativ je stanoven podle cen potravin v místě a čase obvyklém.

 2. Úhradu a termíny placení stravného je možno provést:

a) bankovním převodem – souhlas s inkasem

b) hotově – na aktuální měsíc ( přeplatky se odečtou následující měsíc)

 1. Termíny úhrady

a) bankovním převodem – 20. dne následujícího kalendářního měsíce

b) hotově vždy do 15.dne v tomtéž měsíci u vedoucí školní jídelny.

 1. Úřední hodiny stanovené na vybírání hotovostních plateb jsou vždy

Pondělí 7:00 – 8:30 hod.

Středa 7:00 – 8:30 hod./ 14: 00 – 15:30 hod.

 1. Upozornění :

Dle ust.§35 zákona č.561/2004Sb., školský zákon může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ v případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne písemně s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

 1. Připomínky rodičů ke stravování je možné projednat přímo s vedoucí školní jídelny.

 2. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ a na www.meu.nmnm.cz – sekce školství- mateřská škola.

 3. Za sestavování JL zodpovídá hlavní kuchařka a vedoucí školní jídelny. Je vytvářen podle platných výživových norem a nutričního doporučení.

 4. Dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. jsou děti zařazovány ke stravování do jednotlivých kategorií dle věku dítěte.

 5. Dosáhne-li dítě ve školním roce 7 let, bude zařazeno do kategorie pro I. stupeň ZŠ.

IV.

Dietní stravování

 1. Zařízení školního stravování při II. Základní škole v Novém Městě na Moravě může poskytnout, po písemné dohodě se zákonným zástupcem, dietní oběd dětem Mateřské školy v Novém Městě na Moravě, příspěvková organizace.

 2. Způsob odebraní obědů: převoz dietních obědů zajišťuje zaměstnanec mateřské školy.

 3. Zaměstnanec školní kuchyně oběd převezme a připraví dítěti na talíř.

 4. Dohled nad dětmi provádějí pedagogičtí pracovníci MŠ.

V.

Bezpečnost ochrany zdraví dětí při výdeji stravy

 1. Děti konzumují pokrmy na třídách. Dohled koná učitelka mateřské školy.

 2. Děti dodržují po celou dobu konzumace smluvená pravidla slušného chování a stolování.

 3. Pro hlavní jídlo si děti odcházejí dle smluvených pravidel společného soužití a stolování na pokyn učitele. Zároveň odnesou na určené místo talíř od polévky a lžíci. Příbor je ukládán do určené nádoby.

 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky a krájené ovoce apod. si děti neodnášejí ze třídy.

 5. Pedagogický dohled sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Po celou dobu dbá na bezpečnost dětí. Dojde-li na potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí dětí.

 6. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

 7. Do školní jídelny platí zákaz vstupu všem osobám vyjma strávníků a zaměstnanců školy.

 8. Výjimku z tohoto zákazu dává ředitelka školy nebo vedoucí školní jídelny.

 9. Pedagogický dohled vytváří pravidla stolování ve své třídě a dále zajišťuje a provádí:

a) sleduje čistotu vydávaného nádobí, příborů a hrníčků popř.skleniček

b) reguluje osvětlení a větrání

c) sleduje bezpečné odevzdávání nádobí strávníky dle smluvených pravidel dané třídy.

 1. Dojde-li k úrazu, zaměstnanci školy poskytnou první pomoc.

 2. Pedagogický dohled neprodleně provede zápis do knihy úrazů a předá tuto informaci zástupkyni ředitelky.

 3. Zástupkyně ředitelky zkontroluje zápis v knize úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci,neprodleně informuje ředitelku školy a zajistí sepsání ,,Záznam o školním úrazu“

 4. Běžný úklid zajišťuje pracovnice školní kuchyně nebo školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

 5. Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro děti a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění dětí, způsob úhrad za stravné. Pokyny školy jsou trvale vyvěšeny na nástěnce tak,aby byly přístupny rodičům, kterým je doporučeno pravidelně sledovat tuto informativní nástěnku.

 6. Vedoucí školní jídelny nebo jím pověřený pracovník vyvěšuje jídelníček ve vstupních prostorách MŠ.

 7. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh.

 8. Děti nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání.

 9. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

VI.

Práva a povinnosti dětí

 1. Práva dítěte

a) Dítě má právo v mateřské škole denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

b) Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

c) Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

d) Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 1. Povinnosti dítěte

a) Dítě má povinnost dodržovat i během stravování stanovená pravidla soužití v mateřské škole.

b) Dítě má povinnost dbát během stravování pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

c) Dítě má povinnost šetrně zacházet se svěřeným nádobím.

d) Děti mají povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

e) Během stravování má dítě povinnost dodržovat osobní hygienu.

f) I během stravování má dítě povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

g) Dítě má během pobytu ve ŠJ a v průběhu stravování povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Pokyny jsou dětem opakovaně sdělovány formou odpovídající jejich věku a přiměřeným schopnostem a dovednostem každého dítěte.

VII.

Závěrečné informace

 1. Přílohy tohoto provozního řádu tvoří

a) cenová kalkulace na jeden oběd podle kategorií

b) dodatky organizace na místě výkonu vzdělávání a školských služeb na odloučeném pracovišti Žďárská, Pohledec a Slavkovice.

 1. Vnitřní provozní řád ŠJ vydaný dne 1.1.2020 se ruší.

 2. Tento provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ.

 3. Nový vnitřní provozní řád ŠJ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2021

V Novém Městě na Moravě 25.8.2021

Mgr. Soňa Šikolová

ředitelka školy

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu