Vnitřní provozní řád školní jídelny

Mateřská škola Nové Město na Moravě příspěvková organizace, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě

 

 

Vnitřní provozní řád školní jídelny

 

Organizace provozu

Provozní doba školní jídelny je od 5.30 do 14.00 hodin.

Přesnídávky se vydávají od 8.30 do 9.00 hod, obědy od 11.30 do 12.00 hodin . Odpolední svačiny se vydávají od 14.00 do 14.30 hod. Obědy do jídlonosičů je možné odebrat od 10.00 do 10.45 hodin.

Přestávka na jídlo a oddech je od 11.00 do11.30 hod.

 

Při nástupu nových dětí do MŠ je nutno upřesnit odebírání a způsob platby stravy u vedoucí školní jídelny.

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

  • telefonicky na čísle 566 598 208 (vedoucí ŠJ p. Kloudová H.), 601 392 513

 

  • přes internet na strava.cz informace pro přihlášení uživatele – u vedoucí ŠJ

 

  • Stravu je nutno odhlašovat nebo přihlašovat dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nejpozději do 13.30 předešlého dne.

Pokud je dítě přihlášeno ke stravování i v době prázdnin, musí odebírat stravu. Odhlašování v této době je možné pouze z důvodu nemoci dítěte.

Při onemocnění dítěte je možné stravu za první den odebrat do jídlonosiče a potom dítě odhlásit nebo stravu odebírat dále, ale za plnou cenu oběda (cena za potraviny, mzdová režie, věcná režie).

Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. nedovoluje odnášení odpoledních svačin domů. Jídla připravovaná v rámci školního stravování jsou dotovaná státem a konzumovaná musí být v provozovnách školního stravování.

Nevyzvednutá strava v l. den nepřítomnosti ve škole propadá bez náhrady.

Účastník závodního stravování /učitelky, kuchařky, provozní pracovnice/ mají nárok na zvýhodněné stravování pokud v daný den odpracují alespoň 3 hodiny, jinak hradí plnou cenu oběda dle vyhlášky o nákladech  na závodní stravování č. 84/2005 Sb.

 

Platba stravného

Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování je určena výší finančního normativu. Finanční normativ je stanoven podle cen potravin v místě obvyklých.

 

Možnosti úhrady stravného.

  • platby sporožirovým účtem (souhlas s inkasem)
  • účtem u jiných bank (souhlas s inkasem)
  • hotově (záloha na měsíc, přeplatky se odečtou další měsíc)

 

Termíny placení:

sporožiro – 20. den následujícího měsíce (stravné za září se hradí 20. října)

ostatní banky – 20. den následujícího měsíce

hotově – do 15. dne v tomtéž měsíci (stravné na září zaplatit do 20. září u vedoucí školní jídelny)

 

Dle školského zákona 561/2005 Sb.§35 může ředitel po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do MŠ. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Vedoucí školní jídelny je přítomna denně v pracovní dny v kanceláři ŠJ ul. Drobného, Nové Město na Moravě od 5.30  do 14.00 hod. a ve středu do 15.00 hod.

 

 

Úřední hodiny stanovené na vybírání hotovostních plateb jsou vždy:

pondělí                                      7.00 –  8.30 hod.

středa                                         7.00 –  8.30 hod.

                                                14.00 – 15.00 hod.

 

Připomínky rodičů ke stravování je možné projednat přímo s vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek je vyvěšen  na nástěnce u vchodu do MŠ a na  www.meu.nmnm.cz

školství – Mateřská škola

Za jeho sestavování zodpovídá vedoucí kuchařka a vedoucí školní jídelny. Je vytvářen podle platných výživových norem a nutričního doporučení.

 

Dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. jsou děti zařazovány ke stravování do jednotlivých kategorií dle věku dítěte. Dosáhne-li dítě ve školním roce 7 let , bude zařazeno do kategorie pro I. stupeň ZŠ.

 

Vnitřní provozní řád ŠJ vydaný dne 1.9.2014 se ruší. Nový vnitřní provozní řád ŠJ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.5.2016

 

 

Ivana Buchtová,  ředitelka mateřské školy

V Novém Městě na Moravě: 25.4.2016