Provozní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Organizace provozu

Provozní doba školní jídelny je od 5. 30 do 14.00 hodin.

Přesnídávky se vydávají: od 8.30 do 9.00 hod. obědy od 11.30 do 12.00 hod odpolední svačiny se vydávají od 14.00 do 14.30 hod.

Obědy do jídlonosičů je možné odebrat od 10. 00 do 10.45 hodin.

Přestávka na jídlo a oddech je od 11. 00 do11. 30 hod.

Při nástupu nových dětí do MŠ je nutno upřesnit odebírání a způsob platby stravy u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování a přihlašování stravy

  • telefonicky na čísle 566 598 208 (vedoucí ŠJ p. Kloudová H.), 601 392 513

  • přes internet na www.strava.cz informace pro přihlášení uživatele – u vedoucí ŠJ

  • Stravu je nutno odhlašovat nebo přihlašovat dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nejpozději do 12 : 00 hod. předešlého dne.

Pokud je dítě přihlášeno ke stravování i v době prázdnin, musí odebírat stravu . Odhlašování v této době je možné pouze z důvodu nemoci dítěte.

Při onemocnění dítěte je možné stravu za první den odebrat do jídlonosiče a potom dítě odhlásit nebo stravu odebírat dále, ale za plnou cenu oběda (cena za potraviny, mzdová režie, věcná režie).

Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. nedovoluje odnášení odpoledních svačin domů. Jídla připravovaná v rámci školního stravování jsou dotovaná státem a konzumovaná musí být v provozovnách školního stravování.

Nevyzvednutá strava v l. den nepřítomnosti ve škole propadá bez náhrady.

Účastník závodního stravování /učitelky, kuchařky, provozní pracovnice/ mají nárok na zvýhodněné stravování pokud v daný den odpracují alespoň 3 hodiny, jinak hradí plnou cenu oběda dle vyhlášky o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb.

Podrobnost o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Upravuje §30 odst. 1a) školského zákona. Tato pravidla staví na základě vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1c) školského zákona)

Zaměstnancem školy se rozumí pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve smluvním vztahu se školou.

Zaměstnanec se rozhoduje a jedná na základě principů humanity a demokracie, podle svých dosažených znalostí a dovedností.

Zaměstnanec chápe svoji úlohu v rámci školy, své postavení nevyužívá k manipulaci a k osobnímu soukromému prospěchu, uplatňuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, odmítá všechny formy diskriminace a chování, které utlačují druhé.

Zaměstnanec respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost dětí, spolupracovníků a zákonných zástupců, stejně tak respektuje svoji osobnost a své potřeby, má právo na seberealizaci.

Zaměstnanec spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály i laiky v zájmu zvýšení kvality a rozvoje školy.

Zaměstnanci mají právo na zdvořilé jednání ze strany dětí a jejich zákonných zástupců.

Děti při jednání se všemi zaměstnanci školy dodržují zásady společenského chování a zdraví je při setkání. Ve styku s učiteli užívají oslovení „pani učitelko“.

Po skončení pracovní činnosti zkontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Provozní zaměstnanec zajistí uzamčení školy a areálu.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni učitelé se řídí zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně údajů, v platném znění.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci dítěte u ředitelky mateřské školy, která je vyřídí v zákonné lhůtě nebo je postoupí nadřízeným orgánům. Zákonní zástupci jsou vždy vyrozuměni o řešení svého podnětu.

Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolního věku. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem schopné pochopit a porozumět dané problematice. Jsou poučeny o zdravém způsobu života, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování, jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí.

Platba stravného

Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování je určena výší finančního normativu. Finanční normativ je stanoven podle cen potravin v místě obvyklém.

Možnosti úhrady stravného

  • účtem u jiných bank (souhlas s inkasem)

  • hotově (záloha na měsíc, přeplatky se odečtou další měsíc)

Termíny placení

– banky – 20. den následujícího měsíce

– hotově – do 15. dne v tomtéž měsíci (stravné na září zaplatit do 20. září u vedoucí školní jídelny)

Dle školského zákona 561/2005 Sb.§35 může ředitel po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do MŠ. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Vedoucí školní jídelny je přítomna denně v pracovní dny v kanceláři ŠJ ul. Drobného, Nové Město na Moravě od 5.30 do 14.00 hod. a ve středu do 15.00 hod.

Úřední hodiny stanovené na vybírání hotovostních plateb jsou vždy:

pondělí 7.00 – 8.30 hod.

středa 7.00 – 8.30 hod.

14.00 – 15.00 hod.

Připomínky rodičů ke stravování je možné projednat přímo s vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ a na www.meu.nmnm.cz

školství – Mateřská škola

Za jeho sestavování zodpovídá vedoucí kuchařka a vedoucí školní jídelny. Je vytvářen podle platných výživových norem a nutričního doporučení.

Dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. jsou děti zařazovány ke stravování do

jednotlivých kategorií dle věku dítěte. Dosáhne-li dítě ve školním roce 7 let , bude zařazeno do kategorie pro I. stupeň ZŠ.

Dietní stravování

Zařízení školního stravování při Základní škole v Novém Městě na Moravě poskytne, po dohodě se zákonným zástupcem, dietní oběd dětem Mateřské školy v Novém Městě na Moravě. Způsob odebrání obědů: převoz obědů provádí zaměstnanec školy nebo zákonný zástupce dítěte. Zaměstnanec školní kuchyně oběd převezme a připraví dítěti na talíř. Dohled nad dětmi provádějí pedagogické pracovnice Mateřské školy v Novém Městě na Moravě.

Bezpečnost ochrany zdraví dětí při výdeji stravy

Děti konzumují pokrmy na třídách. Dozor koná učitelka MŠ.

• Děti dodržují po celou dobu konzumace, pravidla slušného chování a stolování.

• Pro hlavní jídlo si odchází na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou na určené místo talíř od polévky a lžíci. Příbor je ukládán do určené nádoby.

• Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnášejí ze třídy.

• Pedag.dozor sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí dětí.

• Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

• zamezují vstupu rodičů dětí do jídelny

• sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců

• regulují osvětlení a větrání

• sledují odevzdávání nádobí strávníky

• Dojde-li k úrazu, pedagog poskytne první pomoc. Vedoucí pracovník provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí pracovník s ředitelkou MŠ o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.

• Běžný úklid zajišťuje pracovnice školní kuchyně nebo školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

• Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro děti a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění dětí, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce tak, aby byly přístupny rodičům.

• Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček v chodbě MŠ.

• Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Zacházení s majetkem školy

Pokud dojde ve školní jídelně k poškození majetku, jsou rodiče povinni tento nahradit a to následujícím způsobem: neúmyslně poškozené nádobí a majetek do 100 Kč (hrneček, talíř apod.) bude odepsán. V případě úmyslné, nebo vyšší škody, bude toto řešené a uhrazeno rodiči.

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Práva dítěte

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku,oběd a svačinu je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.Dítě má právo se zúčastnit všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Povinnosti dítěte

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet se svěřeným nádobím.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, jež se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost.

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Zákonný zástupce má právo projevit jakékoliv podměty a připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny ( výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé a pokud dítě onemocní infekčním onemocněním ihned to oznámí učitelce v MŠ.

Přílohy tohoto provozního řádu tvoří

– cenová kalkulace na jeden oběd podle kategorií

– dodatky organizace provozu na MŠ Žďárská, MŠ Pohledec a MŠ Slavkovice

Vnitřní provozní řád ŠJ vydaný dne 1.9.2016 se ruší. Nový vnitřní provozní řád ŠJ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2018

Tento provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ.

 

Ivana Buchtová

ředitelka mateřské školy

Soubory ke stažení