Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Č.j. 481/2020

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 stanovila ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem tyto podmínky, za nichž bude v mateřské škole na všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Pohledec a Slavkovice od pondělí 18.5.2020 obnoven provoz mateřské školy.

Ošetřovné
Od zahájení provozu mateřské školy nárok na ošetřovné zaniká, nebudeme již vydávat toto potvrzení.

Úplata
za měsíc květen: 165,- Kč
za měsíc červen: 330,- Kč
Pokud zákonný zástupce uhradí částku v celkové výši, která je předepsána dle interních pokynů mateřské školy, bude mu částka vrácena při konečném vyúčtování školního roku.

Docházka
Pokud jste během průzkumu docházky uvedli, že od 18.5. Vaše dítě nenastoupí a toto rozhodnutí si rozmyslíte, neprodleně nás prosím informujte, abychom stihli upravit provoz (zejména nastavení celkového počtu dětí v jednotlivých třídách).

Pravidla provozu
1) Zákonný zástupce dítěte vyplní a před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění včetně písemného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.

2) Jedno dítě bude doprovázet pouze jediná osoba, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy.

3) Pro všechny zákonné zástupce nacházející se před budovou i uvnitř areálu mateřské školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržování rozestupů alespoň 2 metry od ostatních osob.

4) Z důvodu dodržování epidemiologických opatření nebude umožněn vstup do mateřské školy pomocí čipů, ale zvonků, tzn. organizace příchodu bude stejná na všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Pohledec a Slavkovice.

5) Převzetí dětí bude ráno probíhat postupně a individuálně v hlavním vstupu do budovy mateřské školy na jednotlivých místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Pohledec a Slavkovice, a to:

• každý den v časovém rozmezí od 6,15 – 8,00 hodin pověřený zaměstnanec školy zajistí plynulou organizaci pohybu osob do budovy školy;

• při vstupu do budovy budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školky vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce;

• při vstupu do budovy bude brán vyšší zřetel na tzv. ranní filtr, kdy zaměstnanec školy zkontroluje a potvrdí zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem včetně změření teploty bezdotykovým teploměrem;

• při předávání dítěte ve třídě prosíme rodiče, aby zůstávali před třídou, nevstupovali do tříd a zachovali dostatečný odstup od pedagogů;

• děti si s učitelkami při přivítání a loučení nebudou podávat ruce, pouze se pozdraví a neprodleně si pod dohledem pedagogů umyjí ruce dezinfekčním mýdlem, utírat ruce si budou do jednorázových papírových ubrousků/ručníků; bude realizována častější hygiena dětí;

zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jídlo z domova;

prosíme rodiče, aby každému dítěti přinesli krabičku s jednorázovými papírovými kapesníky/ručníky označenou značkou a jménem dítěte pro bezpečné osušení rukou;

děti nemusí nosit v prostorách mateřské školy a na školní zahradě roušky;

nošení roušek je pro učitelky mateřské školy dobrovolné, ale z důvodu prevence i větší ochrany všech účastníků vzdělávání budou mít paní učitelky ochranné štíty a ostatní zaměstnanci roušky a rukavice;

• v rámci denního režimu a příznivého počasí bude upřednostňováno vzdělávání dětí na školní zahradě areálu mateřské školy a to i v době odpoledních činností; ve třídách se bude častěji větrat;

školní stravování bude zajištěno v běžné podobě blíže specifikované ve vnitřním epidemiologickém opatření školy, a to s důslednou hygienou prostor, organizačně a časově bude upraveno v návaznosti na pobyt venku, denní režim mateřské školy a zejména aktuální potřeby dětí;

děti nahlášené k docházce od pondělí 18.5. mají také nahlášenou stravu; v případě dalších dnů platí zavedené pravidlo pro rodiče: nahlásit/odhlásit docházku dítěte učitelce ve třídě i u vedoucí školní jídelny.

6) Předání dětí po ukončení předškolního vzdělávání bude realizováno individuálně v jednotlivých třídách v co možná nejkratší době zákonnému zástupci. Pro odpolední vstup opět používejte zvonek do třídy u hlavního vchodu do budovy školy.

7) Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.), každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

8) Při podezření na možné příznaky COVID-19 se dítě umístí do samostatné místnosti a neprodleně se kontaktují rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy, následně se informuje spádová hygienická stanice a ostatní děti změní výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

9) Před obnovením provozu mateřské školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor dle nastavených interních pravidel naší školy.

10) Provoz školy se musí upravit dle počtu přihlášených dětí a zaměstnanců školy ve výkonu práce. Předškolní vzdělávání se bude realizovat na všech pracovištích celkem v 9 třídách tak, aby u jednotlivých dětí plynule navazovalo na jejich docházku do stejných míst výkonu vzdělávání a školských služeb. Prvotně vytvořené skupiny dětí (od 18.5.2020) se nemohou měnit. Budeme se snažit vytvářet třídy s celkovým stejným počtem dětí. Může docházet ke změně učitelek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízeních vlády.
Sledujte pravidelně nástěnky v mateřské škole a webové stránky s informacemi.

Pro děti, které do mateřské školy nenastoupí, budeme i nadále každý týden na webových stránkách školy připravovat náměty k inspiraci pro domácí vzdělávání.

Pokud budeme dodržovat pravidla – společně to zvládneme! Děkujeme za vstřícnost.

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

Čestné prohlášení pro rodiče ke stažení zde:     cestne-prohlaseni-v-dobe-pandemie-2020.doc

 

Soubory ke stažení