Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole   Platnost od 1.9.2018 do 31.8.2019   Ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, …

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Platnost od 1.9.2018 do 31.8.2019

 

Ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299,  příspěvkové organizace,  podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává  směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 330,- Kč  a je stanovena vždy  měsíčně. Školné  se stanoví k 1.9. příslušného školního roku. Rodič má možnost uplatnit  novoměstskou  kartu MÚ, která je zakoupena na dítě. V takovém případě výše úplaty činí 297 Kč. (sleva 10%)

 

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje  bezúplatně od počátku školního roku, který následuje  po dni, kdy dítě dosáhne  pátého roku  věku.
  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.
  • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
  • Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny. Ostatní děti budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 330 – Kč měsíčně.  Přihláška na měsíce červenec a srpen je závazná.

 

Osvobození od úplaty školného

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku  v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb ., o pomoci v hmotné nouzi)

– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto  dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( §12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách )

– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.

Úplata za kalendářní měsíc je  splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem na přístupném místě do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Se směrnicí a částkou úplaty jsou seznámeny zástupkyně ředitelky jednotlivých míst vzdělávání a školských služeb a zajišťují z pověření ředitelky informovanost rodičů na všech  pracovištích MŠ, spolupracují s vedoucí školní jídelny.

                                                                                 . 

 

Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném  upozornění  zákonného zástupce dítěte  rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

Ivana Buchtová, ředitelka školy

 

V Novém Městě na Moravě: 15.6.2018

 

 

Účinnost od 1.9.2018

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání