Etický kodex

Vztah k sobě samotnému

 • vnímá učitelství jako poslání,
 • věnuje maximální péči výchovně vzdělávacímu procesu,
 • své postavení nevyužívá k manipulaci, osobnímu prospěchu, za svou práci a rozhodování nepřijímá dary, úsluhy či jiná zvýhodnění,
 • buduje vzájemnou důvěru a respektuje právo na soukromí,
 • vzdělává se a rozvíjí své znalosti a schopnosti.

Vztah ke kolegům

 • je tolerantní a empatický, respektuje kolegy a jejich osobnostní odlišnosti,
 • spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály v zájmu výchovy a vzdělávání dětí,
 • preferuje týmovou práci a pracuje na společném cíli,
 • neznevažuje profesionální způsobilost kolegů, nezasahuje do jejich rozhodování a kompetencí.

Vztah k dětem

 • dobře zná a zohledňuje potřeby dětí, jejich individuální odlišnosti, vytváří bezpečné prostředí, prostor s jasnými hranicemi a respektující komunikací,
 • uplatňuje rovný přístup ke všem dětem, odmítá diskriminaci,
 • dbá na celostní rozvoj potenciálu dětí, svým chováním je vzorem k nápodobě.

Vztah k rodičům dětí

 • zná a uvědomuje si hranice profesních a osobních vztahů s rodiči,
 • zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích rodiny,
 • respektuje rodičovská práva k dítěti,
 • otevřeně a kompetentně komunikuje s rodiči o rozvoji dítěte,
 • vytváří aktivní prostor pro spolupráci s rodiči.

Vztah k instituci a okolnímu prostředí

 • je loajální vůči škole, dbá o další zlepšování dobrého jména školy a vyvaruje se každého jednání, které by
  ji mohlo poškodit,
 • souzní a jedná v souladu s filozofií, pedagogickými východisky, cíli a metodami školy,
 • spolupracuje s kolegy a ostatními odborníky vždy v zájmu dítěte,
 • své výhrady k problémům vyjadřuje v interní diskuzi,
 • je si vědom, že vnitřní či osobní záležitosti není přípustné řešit před rodiči, dětmi školy,

Soubory ke stažení