Mateřská škola

Vnitřní řád školní jídelny 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád ŠJ je zpracován na základě vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školní jídelny a upřesňuje pravidla stravování dětí.

Školní jídelna je součástí právního subjektu Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace od 1.1.2003.

I.

Organizace provozu

 • provozní doba školní jídelny je od 5:30 do 14:00 hodin

 • dětem se dle denního režimu v jednotlivých třídách vydávají v časovém rozmezí:

MŠ Drobného 299

přesnídávky 08:15 do 09:15 hodin

obědy 11:30 do 12:30 hodin

odpolední svačiny 14:00 do 15:00 hodin

MŠ Žďárská 70

přesnídávky 08:15 do 09:00 hodin

obědy 11:30 do 12:30 hodin

odpolední svačiny 14:00 do 15:00 hodin

MŠ Pohledec 143

přesnídávky 08:15 do 09:00 hodin

obědy 11:30 do 12:15 hodin

odpolední svačiny 14:00 do 14:30 hodin

MŠ Slavkovice 98

přesnídávky 08:15 do 09:00 hodin

obědy 11:30 do 12:30 hodin

odpolední svačiny 14:00 do 14:30 hodin

ZŠ Slavkovice

obědy 12:15 do 12:45 hodin

 • doba vydávání dopolední přesnídávky do vlastních obalů na místě vzdělávání pouze v první den nepřítomnosti dítěte:

Drobného 08.15 – do 08.30 hodin

Žďárská 08.15 – do 08.30 hodin

Pohledec 08.15 – do 08.30 hodin

Slavkovice 08.15 – do 08.30 hodin

 • doba vydávání obědů do vlastních jídlonosičů na místě vzdělávání pouze v první den nepřítomnosti dítěte:

Drobného 10.00 – do 10.45 hodin

Žďárská 10.30 – do 10.45 hodin

Pohledec 11.15 – do 11.30 hodin

Slavkovice 11.15 – do 11.30 hodin

 • doba vydávání odpoledních svačin do vlastních obalů na místě vzdělávání pouze v první den nepřítomnosti dítěte:

Drobného 13.00 – do 13.15 hodin

Žďárská 13.00 – do 13.15 hodin

Pohledec 13.00 – do 13.15 hodin

Slavkovice 13.00 – do 13.15 hodin

II.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • při nástupu nových dětí do mateřské školy je nutné upřesnit odebírání a způsob platby stravy u vedoucí školní jídelny

 • webové stránky: www.strava.cz nebo telefonicky: 566 598 208 nebo 778 405 725

 • odhlašování a přihlašování pouze den předem do 12 hodin

 • pokud je dítě přihlášeno ke stravování i v době prázdnin, odhlašování v této době je možné pouze z důvodu nemoci dítěte

 • při onemocnění dítěte je možné stravu za první den absence odebrat do vlastního čistého jídlonosiče a potom dítě odhlásit, nevyzvednutá strava propadá bez náhrady

 • pokud nebude dítě řádně odhlášeno ze stravy a nebude přítomno v mateřské škole, bude mu strava účtována v plné výši

 • jídla připravovaná v rámci školního stravování jsou dotovaná státem a konzumovaná musí být v provozovnách školního stravování, v souladu s legislativou je zakázáno odnášet odpolední svačiny domů

III.

Platba stravného a způsob úhrady

 • úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování je určena výší finančního normativu, který je stanoven podle cen potravin v místě a čase obvyklém

 • zálohově bankovním převodem na účet školy č. 107-1587530207/0100, kdy si musí zákonný zástupce dítěte nastavit souhlas s inkasem nebo zálohově platbou v hotovosti

 • úřední hodiny stanovené na vybírání hotovostních plateb jsou:

pondělí 7.00 – 8.30 hod.

středa 7.00 – 8.30 hod. / 14.00 – 15.30 hod.

 • první platby v novém školním roce je nutné uhradit již v měsíci srpnu (na září)

 • termín úhrady záloh je do 20. dne daného kalendářního měsíce

 • přeplatky za stravné se odečtou další měsíc po odebrání stravy

 • vyúčtování záloh u končících strávníků se provede vždy v měsíci září následujícího školního roku z důvodu prázdninového provozu

 • dle ust.§35 zákona č.561/2004Sb., školský zákon může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy v případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne písemně s ředitelkou školy jiný termín úhrady

IV.

Jídelní lístek a kategorie stravování

 • připomínky rodičů ke stravování se projednávají přímo s vedoucí školní jídelny

 • jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu do budovy mateřské školy a na webových stránkách – školní jídelna https://materskaskola.nmnm.cz

 • jídelní lístek je vytvářen podle platných výživových norem a nutričního doporučení, za sestavení zodpovídá vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka

 • dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. jsou děti zařazovány ke stravování do jednotlivých kategorií dle věku dítěte

 • dosáhne-li dítě ve školním roce 7 let, bude zařazeno do kategorie pro I. stupeň ZŠ

 • finanční normativ se specifikací věkové skupiny dětí (strávníci 2-6 let a strávníci 7-10 let), tzn. aktuální cena hlavního a doplňkového jídla

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limit Kč/den/strávník

Strávníci 2-6 let

pitný režim

4,00 Kč

přesnídávka

10,00 Kč

oběd

28,00 Kč

svačina

9,00 Kč

Strávníci 7-10 let

pitný režim

4,00 Kč

přesnídávka

11,00 Kč

oběd

30,00 Kč

svačina

10,00 Kč

V.

Dietní stravování

 • Zařízení školního stravování při II. Základní škole v Novém Městě na Moravě může poskytnout, po písemné dohodě se zákonným zástupcem, dietní oběd dětem Mateřské školy v Novém Městě na Moravě, příspěvková organizace.

 • převoz dietních obědů ze základní školy následně zajišťuje zaměstnanec mateřské školy

 • zaměstnanec školní kuchyně oběd převezme a připraví dítěti na talíř

VI.

Bezpečnost ochrany zdraví dětí a žáků při výdeji a konzumaci stravy

 • do školní jídelny, výdejny a kuchyňky platí zákaz vstupu všem dětem a osobám vyjma vedení školy a zaměstnancům na pozici kuchařek a uklízeček

 • děti konzumují pokrmy na třídách pod dohledem paní učitelky

 • žáci ZŠ Slavkovice konzumují oběd ve školní jídelně na pracovišti mateřské školy Slavkovice

 • děti jsou individuálně dle věku vedeny k sebeobsluze při donášení, odnášení jídla a nádobí dle smluvených pravidel společného soužití a stolování pod dohledem paní učitelky dané třídy

 • děti a žáci jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě, žádné pokrmy neodnášejí ze třídy

 • pedagogický dohled dbá na bezpečnost dětí a žáků, dojde-li na potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí dětí

 • děti a žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání.

VII.

Práva a povinnosti dětí a žáků

 • dítě má právo v mateřské škole denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem

 • žáci ZŠ Slavkovice mají právo denně odebírat oběd a konzumovat je ve školní jídelně MŠ

 • dítě a žák má právo na bezpečnost a ochranu zdraví, na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při všech činnostech jeho pobytu v mateřské škole

 • dítě a žák má povinnost dodržovat i během stravování stanovená pravidla soužití v mateřské škole

 • dítě a žák má povinnost dbát během stravování pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy, pokyny jsou dětem opakovaně sdělovány formou odpovídající jejich věku a přiměřeným schopnostem a dovednostem každého dítěte.

VIII.

Závěrečné informace

Tento interní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.09. 2023

Vnitřní řád školní jídelny č.j. 879/2022 vydaný 9.6.2022 pozbývá platnosti.

V Novém Městě na Moravě 7.6.2023

Mgr. Soňa Šikolová

ředitelka školy

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

 • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
 • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT