Vzdělávací obsah MŠ

Vzdělávací obsah

Název vzdělávacího programu: ,,Žijeme pod modrou oblohou“

Integrované bloky:

  1. Pojďte s námi kamarádi
  2. Tajemství kolem nás
  3. Svět je plný barev

V průběhu celého roku si budeme s dětmi povídat o všech ročních obdobích, vytvoříme otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí, naučíme se vnímat přírodu, která nás obklopuje i její rozmanitosti.

Využijeme bezprostředního kontaktu s přírodou a na základě pozorování a poznávání vyjadřovat své názory, poznatky, myšlenky a pocity.

Budeme rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, a uvědomovat si, že svět přírody je pestrý a neustále se měnící.

Naučíme se pečovat o své zdraví a zdraví druhých, vytvářet si svůj svět učit se v něm společně žít a poznávat kdo jsme a kam patříme.

Zaměříme se na udržování a prohlubování lidových tradic ve spolupráci s rodiči a SRPŠ a tím položit základy k úctě k národnímu bohatství.

Naučíme se jak smysluplně trávit volný čas různými zajímavými aktivitami. Položíme základy prevence sociálně-patologických jevů.

  1. Integrovaný blok: ,,Pojďte s námi kamarádi“

Časové vymezení: září, říjen, listopad

Charakteristika bloku:

V tomto bloku se budeme zaměřovat na rozvíjení kolektivních vztahů na třídě a začleněním nových dětí do kolektivu. Seznamovat dětí s prostředím a okolím mateřské školy s jeho zaměstnanci, vytvoření společných pravidel soužití, hygienických a stravovacích návyků. Budeme rozvíjet povědomí o přírodním a kulturním prostředí o jeho rozmanitostech a proměnách, vnímat krásy živé i neživé přírody. Prozkoumáme, co nám dává zahrada, pole les, jak se mění barvy podzimu a voňavé plody. Naučíme se pozorovat, co dělá vítr, déšť, mlha, jak vzniká bláto a příroda se pomalu chystá na zimu. Přiblížíme dětem některé svátky a tradice spojené s tímto obdobím.

  1. Integrovaný blok: ,,Tajemství kolem nás“

Časové vymezení: prosinec, leden, únor

Charakteristika bloku:

V tomto bloku povedeme děti k poznávání a porozumění tradic spojených s časem mikulášské nadílky, adventu a vánoc. Naučíme se naslouchat jeden druhému, myslet na druhé a těšit se ze společného prožitku. Uvědomovat si co dělat, když je zima za dveřmi, jak se oblékat, pečovat o své zdraví, zdokonalovat své pohybové dovednosti a schopnosti. Budeme se učit, co dělají živočichové v zimě. Zjišťovat, jaké radosti nám přináší zima a experimentovat se sněhem a ledem. Společně budeme prožívat radost a veselí v období masopustu, poznávat humor a vtip v lidové slovesnosti, písních verších i ve výtvarném projevu.

  1. Integrovaný blok: ,,Svět je plný barev“

Časové vymezení: březen, duben, květen, červen

Charakteristika bloku:

V tomto bloku budeme pozorovat náhlé změny v přírodě s typickými znaky nadcházejícího jara. Budeme objevovat barevnost zahrad, pozorovat, jak roste tráva, jarní květiny, raší stromy a keře, vracejí se ptáci z teplých krajů. Přivítáme jaro a užijeme si velikonočních svátků. Budeme si povídat o domácích a hospodářských zvířatech a umožníme dětem přímý kontakt s některými druhy. Povedeme děti, jak pracovat s knihou, sledovat a vyprávět příběhy, pohádky a vytvářet pohodové prostředí. Seznamovat děti s prací požárníků a policistů a nezapomeneme popřát maminkám k jejich svátku. Společně prožijeme radost a veselí z pálení čarodějnic. Budeme vytvářet veselé prožitky a obohacovat život dětí různorodými aktivitami a volno-časovými činnostmi. Seznámíme děti s životem drobných a vodních živočichů. Oslavíme svátek dětí a naučíme děti uvědomit si, že si jsme všichni na celém světě rovni. Společně se vydáme na výlety a budeme objevovat krásy přírody i našeho města. Na závěr budeme bilancovat – ,,Umíme se o sebe postarat?“,,Co už dokážeme?“,,Co všechno známe a víme?“,, Umíme vnímat svět kolem nás?“

Soubory ke stažení