Vzdělávací projekty MŠ

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cíl: rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet dětem radost z plnění individuálních a skupinových

úkolů formou deníčků se zvířátky

Záměr:

zajistit oficiální registraci školy v projektu, aktivní zapojení a prezentaci na webu

vést děti k týmové spolupráci a zájmu o aktivní sportování

Celé Česko čte dětem

Cíl: ve spolupráci s rodinami dětí vytvářet vztah dětí ke knihám a četbě, která rozvíjí psychické,

myšlenkové a morální zdraví dětí a mládeže

Záměr:

zajistit oficiální registraci školy v projektu, aktivní zapojení a prezentaci na veřejnosti, webu

v souladu s integrovanými bloky ŠVP uskutečňovat promyšlené a systematické návštěvy

rodičů a přátel školy v roli svých profesí či zájmů, rozhovory s dětmi a tematická čtení

aktivně spolupracovat s Městskou knihovnou NMNM, Slavkovice, Pohledec

Míček Flíček

Cesta za míčkem Flíčkem

Cíl projektu:

 • seznamovat s pohádkovým příběhem čtenou formou a dramatizací, vést k pochopení dobra a zla vycházejícího z pohádky, nebezpečí styku s cizí osobou

 • procvičovat pohybové dovednosti, jemnou motoriku, smyslové vnímání a slovní zásobu – vše motivované pohádkovým příběhem míček Flíček od autora Jana Malíka

 • podporovat dobré vztahy mezi rodiči, dětmi a mateřskou školou při společném prožitku v podzimní přírodě

 

Podpora integrace cizinců na území ČR

Národní projekt

Charakteristika projektu:

Naše mateřská škola se zapojila do projektu, který vyhlásilo MŠMT na podporu vzdělávání cizinců ve školách. Navázali jsme užší spolupráci se vzdělávacím centrem F POINT v Jihlavě, které se zabývá problematikou výuky cizinců. Centrum poskytuje školám konzultaci s odborným pracovníkem v prostorách školy a materiály pro výuku cizinců v oblasti českého jazyka. Koncem roku proběhne akreditovaný seminář MŠMT „Mám ve třídě cizince“ kterého se zúčastníme v Jihlavě.

K tomuto kroku nás vedlo přijímání cizinců do mateřské školy, kteří neovládají český jazyk.

Cíle projektu:

 • Podpořit integraci jako proces bezproblémové oboustranně prospěšné soužití cizinců s majoritou
 • budování sounáležitosti a spoluodpovědnosti za společné soužití
 • podpora vzdělávání cizinců v mateřské škole
 • usnadnit nástup cizinců do českého školního prostředí
 • navázat užší spolupráci s rodinou

 

Název projektu: „Stromy rostou do nebe“

Charakteristika projektu:

Děti budou seznamovány nenásilnou a hravou formou se způsobem, jak pečovat o životní prostředí i s důsledky jeho nedodržování (pokusy s různými materiály a jejich rozklad, čištění lesa, péče o zvěř, sběr přírodnin, péče o okolí školy, zahradu, podpora domácí ekologie, třídění odpadu, ochrana vody v přírodě, čistý vzduch, omezení hluku).

Hlavní cíl:

Seznámení dětí nenásilnou a hravou formou se způsobem, jak pečovat o životní prostředí i s důsledky jeho nedodržování.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • podporování domácí ekologie

 • seznámení s významem separace odpadu a druhy kontejnerů

 • zapojení do třídění odpadu

 • vedení k péči o rostliny

 • získávání poznatků o správnému chování k přírodě, neničit ji, neodhazovat odpadky

 • vedení k zásadám chování v lese

 • pozorovaní složitého procesu čištění vody

 • neplýtvání s vodou

Očekávané výstupy:

 • vnímat svět všemi smysly

 • pomáhat pečovat o životní prostředí

 • znát význam bylin pro zdraví člověka

 • orientovat se v časopisech o ochraně život. prostředí

 • mít povědomí o významu život. prostředí

 • znát vodu v různých podobách na Zemi

 • umět ekologicky přemýšlet

 • rozvoj dětské fantazie při výtvarném zpracování nepotřebného materiálu

 • seznámení s významem včel pro přírodu

Vzdělávací nabídka:

 • rozhovory nad obrázky znečištěné přírody i vody

 • hledání odpovědí na otázky – proč se tak stalo, kdo to udělala, jak ukládáme odpad

 • podpora domácí ekologie – jak třídit odpadky doma

 • určování barvy kontejnerů, názorné přiřazování (papír – modrá, plasty – žlutá, sklo – zelená)

 • využití nepotřebného materiálu (malování na staré boty, hrnce, lahve, konve,…, zdobení PET lahví – ryby, strašidla, rakety,…)

 • kresby různými technikami – stromy, květiny, …

 • omalovánky

 • grafomotorické listy

 • skládání rozstříhaných obrázků z částí

 • třídění obrázků o ukládání odpadků – co je správně a co ne

Aktivity venku:

 • procházka okolím MŠ, hra: „Co je dobře a co špatně“

 • úklid zahrady MŠ – ukládání bio odpadu na kompost

 • péče o zahradu

 • vycházka do lesa, pozorování jeho tajemství, naslouchání zpěvu ptactva

 • čištění lesa (odpadky do igelit. pytle)

 • pozorování vody v potoce, čištění

 • tvoření z přírodnin

 • ekologické hry

 • pokusy

 

 

Název projektu: „Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy“

Charakteristika projektu:

Celoroční projekt je zaměřen na položení základů prevence před nežádoucími vlivy a jevy, se kterými se děti setkávají v současné společnosti. Průběžně budou seznamovány se samotnými druhy sociálně patologických jevů i s návody, jak jim lze čelit. Budou se učit pečovat o své zdraví, jak jednat v krizových situacích, posilovat sebedůvěru, seberozvíjení a smysluplně trávit volný čas formou her a zajímavých činností.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření základů zdravého životního stylu

 • osvojování poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody

 • získávání schopností řídit své chování a ovlivňování vlastní situace

 • vedení k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým lidem

 • posilování prosociálního chování

 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • vedení k ochraně před nebezpečnými situacemi (únos, drogy, šikana…)

Záměr:

Položit základy ochrany před společensky závadnými vlivy a jevy, vést ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využití volného času. Vážit si sám sebe, učit se jednat v krizových situacích, posilovat sebedůvěru a komunikaci s dospělými.

Očekávané výstupy:

 • umět říci NE

 • mít a hájit svůj názor

 • mít povědomí o zdravém životním stylu

 • uvědomovat si svá práva, přiznat stejná práva druhým

 • znát pravidla společného soužití ve skupině

 • akceptovat kompetentní autoritu

 • aktivně přistupovat k problémům a jejich řešení

 • chránit se před nebezpečnými vlivy okolí (neznámí lidé, předměty a látky)

Vzdělávací nabídka:

Sebedůvěra

 • „naučit se říkat NE“

 • dramatické hry na rozvoj sebedůvěry

 • učit se smýšlet o sobě pozitivně – hodnocení, komunitní kruh, co se mi povedlo

 • mít rád sám sebe – péče o zdraví, udělat si radost, znát své dobré i špatné vlastnosti

 • poskytnout možnost rozhodování

 • umět realisticky odhadnout své síly

 • naučit nepřeceňovat a nepodceňovat své síly

 • odstraňovat nezdravou soutěživost v kolektivu

 • vytvářet nesoutěživé prostředí

 • cvičení se strachovým pytlem

 • pohybové hry, aktivity – třída, tělocvična, zahrada

Seberozvíjení

 • prožitkové učení a osobní zkušenost

 • rozhovory na problematická témata – řešení problémů

 • budovat důvěru k dospělým

 • seznamovat se způsoby zdravého životního stylu a péčí o zdraví

 • četba z knihy Filipova dobrodružství

 • co je to nemoc, co je to být zdravý – Filip v zemi zdraví ( 2, str. 6)

 • seznámení s druhy drog a jejich škodlivostí – Filip na zlověstném ostrově ( 2, str. 40)

 • seznámení s šikanou – Filip v zátoce dětských ostrovů (5, str. 5)

 • četba z knihy Neobyčejná dobrodružství (3)

Dramatická výchova

 • sociální hry, hraní rolí – modelové situace

 • kontaktní hry

 • hry na rozvoj osobnosti – např. Kdo je tvůj kamarád, Kdo k sobě patří, Jak se pozná hodný a zlý člověk, hra na hodné a zlobivé děti

 • společné činnosti – námětové hry, společná stavba, kresba na velký formát

 • hry na uvolnění agresivity

 

Fíha Dýha

V rámci rozvoje polytechnického rozvoje dětí jsme se zapojili do:

Celorepublikový projekt FÍHA – DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály…Hlavní náplň projektu

 • Na vzorcích dýh chceme ukázat rozmanitost dřeva, jeho vlastností a využití napříč všemi obory.

 • Děti / studenti pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie.

 • Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.

 • Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro předměty denní potřeby a interiérové prvky.

  Dílčí vzdělávací cíle:

 • práce s netradičním materiálem

 • rozvoj tvořivosti

 • rozvíjení manuální zručnosti

 • poznávání vlastností přírodního materiálu

 • rozvíjení koordinace ruky a oka

Očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduché manuální činnosti

 • poznávat vlastnosti přírodního materiálu

Výsledek obrázku pro obrázky přírodní zahrada projekt

Charakteristika:

Zahrada je bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu vnímat všemi smysly současně. Je to nejbližší kousek zeleně, který je v naší péči a je tedy často vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání.

Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Například – druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další. Jsou-li tato kritéria splněna, majitelům zahrady je udělena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“.

Při MŠ Slavkovice vznikla Ukázková přírodní zahrada

Ukázková přírodní zahrada nejenom splňuje kritéria pro udělení základní plakety, ale tato kritéria převyšuje určitými zvláštnostmi, vyniká nad průměrnými nebo standardními zahradami. To může být dáno uspořádáním zahrady, tematickým zaměřením, ale také speciálním využitím a zpracováním zahradních produktů, turistickou atraktivitou apod.

Ukázková přírodní zahrada musí být přístupná veřejnosti v pravidelných časech, při speciálních příležitostech či po domluvě předem.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • podpora environmentální výchovy

 • vnímat přírodu všemi smysly

 • péče a ochrana zahrady

 

 

Soubory ke stažení