Mateřská škola

Vzdělávací projekty MŠ

Národní projekty

ŠABLONY III.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/ 0017483
VÝŠE PODPORY – 662 325,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den ve výuce
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.
Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

 

Projekt APIV B, NPI ČR – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Cíl: rozšiřování možností získávání informací v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí pro pedagogy, rodiče i zástupce veřejné správy

Záměr:

• podpora učitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání
• vymezení kompetencí asistenta pedagoga, pochopení důležitosti spolupráce AP a pedagoga ve třídě 
• spolupráce s odborníky
• využívání poradenských a konzultačních služeb pro školy, pedagogy, vedení škol i rodiče v každém kraji

 

Technické školky

Cíl: hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti

Záměr:
• ve třídách školy vytvoření dílniček s nářadím, společná bezpečnostní pravidla (vizualizace)
• spolupráce s dalšími institucemi vzdělávání, zájmových organizací, MAP
• exkurze do výrobních závodů v regionu (představy o výrobě, technolog. postupech)

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cíl: rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet dětem radost z plnění individuálních a skupinových
úkolů formou deníčků se zvířátky

Záměr:
• vedení dětí k týmové spolupráci a zájmu o aktivní sportování
• zvyšování fyzické zdatnosti a zdraví
• koordinace lokomoci, poloh a dalších pohybů těla

 

Celé Česko čte dětem

Cíl: ve spolupráci s rodinami dětí vytvářet vztah dětí ke knihám a četbě, která rozvíjí psychické,
myšlenkové a morální zdraví dětí a mládeže

Záměr:
• v souladu s integrovanými bloky ŠVP uskutečnění promyšlené a systematické návštěvy
   rodičů a přátel školy v roli svých profesí či zájmů, rozhovory s dětmi a tematická čtení
• aktivní spolupráce s Městskou knihovnou NMNM, Slavkovice, Pohledec
• rozvíjení slovní zásoby a porozumění slyšenému

 

Přírodní zahrady při mateřských školách

Cíl: rozvíjet elementární poznatky o dění v přírodě, péči o ni, experimentovat a získávat vědomosti o jejím významu

Záměr:
• výuka dětí od nejútlejšího věku vnímat krásy přírody, její rozmanitost, změny vyplývající z ročních období
• vedení dětí formou praktických činností k péči o prostředí kolem nás
• vedení k objevování života formou prožitkového učení (pozorování, pokusy, experimenty)

 

Školní projekty

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Cíl: položit základy prevence před nežádoucími vlivy a jevy, se kterými se děti setkávají v současné společnosti

Záměr:
• výuka dětí, jak jednat v krizových situacích
• posilování sebedůvěry, seberozvíjení a smysluplně trávení volného času formou her a zajímavých činností
• vedení dětí ke zdravému životnímu stylu (prevence šikany)

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

  • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
  • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT