Mateřská škola

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Č.j. 644/2023

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Platnost od 1.9.2023 do 31.8.2024

Ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, příspěvkové organizace, podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Úplatu za docházku dítěte celodenního provozu předškolní výchovy v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 550,- Kč a je stanovena vždy  měsíčně. Školné  se stanoví k 1.9. příslušného školního roku. Rodič má možnost uplatnit novoměstskou kartu MÚ, která je zakoupena na dítě. V takovém případě výše úplaty činí 495,- Kč (sleva 10%).

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.

  • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

  • Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny. Ostatní děti budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 550,- Kč měsíčně. Přihláška na měsíce červenec a srpen je závazná.

Osvobození od úplaty školného

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb ., o pomoci v hmotné nouzi)

– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( §12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách )

– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem na přístupném místě do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Se směrnicí a částkou úplaty jsou seznámeny zástupkyně ředitelky jednotlivých míst vzdělávání a školských služeb a zajišťují z pověření ředitelky informovanost rodičů na všech pracovištích MŠ, spolupracují s vedoucí školní jídelny.

                                                                                 . 

 Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

V Novém Městě na Moravě: 30.5.2023 

Účinnost od 1.9.2023

Č.j.1086/2023

DODATEK Č. 1 KE SMĚRNICI O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Tímto dodatkem se doplňuje:

Výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání určuje zřizovatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.1.2024.

V Novém Městě na Moravě 15.11.2023

Mgr. Soňa Šikolová

ředitelka školy

 

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

  • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
  • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT