Projekty

Národní projekty

Technické školky

Cíl: hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti

Záměr:
• vytvořit ve třídách školy dílničky s nářadím, společná bezpečnostní pravidla (vizualizace)
• navázat spolupráci s dalšími institucemi vzdělávání, zájmových organizací, MAP
• zajistit exkurze do výrobních závodů v regionu (představy o výrobě, technolog. postupech)

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cíl: rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet dětem radost z plnění individuálních a skupinových
úkolů formou deníčků se zvířátky

Záměr:
• vést děti k týmové spolupráci a zájmu o aktivní sportování
• zvyšovat fyzickou zdatnost a zdraví
• koordinovat lokomoci, polohy a další pohyby těla

 

Celé Česko čte dětem

Cíl: ve spolupráci s rodinami dětí vytvářet vztah dětí ke knihám a četbě, která rozvíjí psychické,
myšlenkové a morální zdraví dětí a mládeže

Záměr:
• v souladu s integrovanými bloky ŠVP uskutečňovat promyšlené a systematické návštěvy
rodičů a přátel školy v roli svých profesí či zájmů, rozhovory s dětmi a tematická čtení
• aktivně spolupracovat s Městskou knihovnou NMNM, Slavkovice, Pohledec
• rozvíjet slovní zásobu a porozumět slyšenému

 

Podpora integrace cizinců na území ČR

Cíl: podpořit integraci jako proces bezproblémové oboustranně prospěšné soužití cizinců s majoritou

Záměr:
• podporovat vzdělávání cizinců v mateřské škole
• usnadnit nástup cizinců do českého školního prostředí
• navázat užší spolupráci s rodinou cizinců

 

Stromy rostou do nebe

Cíl: seznamovat děti nenásilnou a hravou formou se způsobem, jak pečovat o životní prostředí i s důsledky jeho nedodržování

Záměr:
• vzbudit u dětí zájem o ochranu přírody a života kolem sebe
• zapojit děti do třídění odpadu
• podporovat domácí ekologii

 

Přírodní zahrady při mateřských školách

Cíl: rozvíjet elementární poznatky o dění v přírodě, péči o ni, experimentovat a získávat vědomosti o jejím významu

Záměr:
• naučit děti od nejútlejšího věku vnímat krásy přírody, její rozmanitost, změny vyplývající z ročních období
• formou praktických činností vést děti k péči o prostředí kolem nás
• vést k objevování života formou prožitkového učení (pozorování, pokusy, experimenty)

 

Školní projekty

Fíha dýha

Cíl: rozvíjet u dětí zručnost a manipulační dovednosti, poznat rozmanitosti dřeva, prohlubovat dětskou fantazii

Záměr:
• zaměřit se na polytechnický rozvoj u dětí předškolního věku
• poznávat netradiční materiály, vlastnosti přírodních materiálů

 

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Cíl: položit základy prevence před nežádoucími vlivy a jevy, se kterými se děti setkávají v současné společnosti

Záměr:
• naučit děti jak jednat v krizových situacích
• posilovat sebedůvěru, seberozvíjení a smysluplně trávit volný čas formou her a zajímavých činností
• vést děti ke zdravému životnímu stylu (prevence šikany)

 

Cesta za míčkem Flíčkem

Cíl: seznamovat s pohádkovým příběhem čtenou formou a dramatizací, vést k pochopení dobra a zla vycházejícího z pohádky, nebezpečí styku s cizí osobou, procvičovat pohybové dovednosti, jemnou motoriku, smyslové vnímání a slovní

Záměr:
• podporovat dobré vztahy mezi rodiči, dětmi a mateřskou školou při společném prožitku v podzimní přírodě

Soubory ke stažení