Mateřská škola

Koncepce rozvoje mateřské školy 2023 – 2026

AKTUALIZOVANÁ KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY NMNM NA OBDOBÍ 2023 – 2026

Č.j. 847/2023

V Novém Městě na Moravě 26.07.2023

ÚVOD

Koncepce rozvoje mateřské školy Nové Město na Moravě 2023 – 2026 je aktualizovaná Koncepce rozvoje a řízení mateřské školy 2019 – 2024 ze dne 13.8.2019 č.j. 206/2019. Vychází ze závěrečných evaluací, výročních zpráv, řízení ekonomiky a správy majetku školních roků 2020/2021, 2021/20222, 2022/2023.

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY

Analýza současného stavu školy: vize školy, klima školy, spolupráce s rodiči, počty dětí, předpoklady, demografické údaje, vzdělávací nabídka, škola a veřejnost, vybavení školy.

Použité nástroje pro analýzu: individuální rozhovory a konzultace se zaměstnanci školy s celým vedením školy, pedagogické rady, provozní porady, porady vedení, anonymní dotazníková šetření pedagogických pracovníků, anonymní dotazníková šetření rodičů, závěrečná evaluace ŠVP, pedagogická diagnostika PREDICT.

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY = OTEVŘENÁ ŠKOLA

„Otevřená škola“ založená na důvěře, toleranci, vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi všemi aktéry předškolního vzdělávání: dětmi a jejich zákonnými zástupci, kvalitním týmem zaměstnanců školy, zřizovatelem a širokou veřejností.

Cíl: vytvářet inspirativní, příjemné, bezpečné a přátelské prostředí pohody a radosti, učit děti znát historii, kulturní tradice a hodnoty města a vesnice, kde děti žijí

Prostředky a strategie k dosažení cílů:

 • nadále zapojovat předškolní děti do společenských a sportovních akcí města, zajistit tradiční vystoupení dětí na Nova Civitas

 • prohlubovat spolupráci s dalšími organizacemi a školami města NMNM, Pohledec a Slavkovice

 • prezentovat aktivní a tvořivý přístup pracovníků školy při organizování sportovní Olympiády

 • „Rozdávat radost“ v nemocnici, domu s pečovatelskou službou, Zdislavě, Portimu, Horácké galerii, chráněném bydlení, městském úřadě, knihovně, Městských lázní, sportovní hale

 • na webu města pokračovat v pravidelném týdenním zveřejňování článků o aktuálním dění v mateřské škole

 • v souladu s GDPR rozšířit přehled a informace o zaměstnancích školy doplněním fotografií k jednotlivým kontaktům

 • od července 2023 v novinách Novoměstsko pravidelně informovat veřejnost o dění ve škole

 • rozšířit prezentaci jednotlivých tříd a školy prostřednictvím reportáží, videí a fotografií

 • pokračovat ve vydávání Kroniky školy včetně jejího zveřejnění na webu města

 • realizovat Dny otevřených dveří pro veřejnost a nově pro zastupitele města NMNM

 • prohlubovat spolupráci s učitelkami základních škol a osadním výborem při tradičním setkávání na pracovištích mateřské školy v Pohledci a Slavkovicích

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Cíl: spolupracovat, otevřeně komunikovat a přirozeně zapojovat rodiče do vzdělávacího procesu

Prostředky a strategie k dosažení cílů:

 • zapojovat rodiče do vzdělávacího procesu formou účasti v projektech Celé Česko čte dětem, Technické školky, Olympiáda, od září 2023 nově v projektu Malý galerista

 • organizovat s rodiči společné besedy a exkurze, semináře, workshopy

 • vytvářet akce a programy setkávání, aby byly pro rodiče podnětem k jejich společné aktivitě s dětmi a motivací pro smysluplné trávení volného času

 • na třídních schůzkách seznamovat rodiče s třídními vzdělávacími programy, nastavenými pravidly soužití ve třídách, denním režimem a pedagogickou diagnostikou a dbát tak na součinnost a soulad ve výchovném působení rodiny a školy

 • spolupracovat s rodiči při plánování třídních akcí, výletů daného školního roku včetně seznámení o výši nákladů na jednotlivé akce (rozhodnutí rodičů o účasti – neúčasti dítěte)

 • nadále realizovat individuální třídní schůzky, konzultační hodiny volit ve spolupráci s rodiči

 • pokračovat v realizaci slavnostního rozloučení s předškoláky v kulturním domě za účasti zřizovatele, vytvářet pro děti a rodiče památeční videoprezentace

 • uskutečňovat přátelská setkávání Rady rodičů, vést otevřené rozhovory, dotazníková šetření

 • realizovat Edukativně stimulační skupiny pro děti s povinným předškolním vzděláváním

 • ve spolupráci se základní školou dle aktuálního počtu dětí s odkladem školní docházky daného školního roku zachovat nově vytvořenou přípravnou třídu (vznik 2023/2024)

 • v návaznosti na zájem rodičů a kapacitní možnosti školy nabízet speciální třídy pro děti dvouleté a děti s povinným předškolním vzděláváním

 • na základě zájmu rodičů a ve spolupráci se zřizovatelem vytvořit speciální logopedickou třídu a třídu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

ŘÍZENÍ ŠKOLY A PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle: otevřeně komunikovat a upevňovat kulturu a přátelské klima školy a realistickou image školy; rozvíjet kvalifikovaný a kvalitní tým zaměstnanců školy, který bude naplňovat vizi školy; efektivně využívat finanční zdroje ke zlepšování podmínek pro vzdělávání i práci zaměstnanců

Prostředky a strategie k dosažení cílů:

 • vytvářet efektivní organizační strukturu a směrnice školy, které vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy a vytvářejí tak bezpečné a přátelské prostředí

 • aktualizovat pracovní náplně s promyšleným a rovnoměrným delegováním jednotlivých úkolů a hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností

 • udržovat vstřícný a respektující komunikační systém zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost

 • při výběrových řízení nových zaměstnanců se zaměřit nejenom na kvalifikační předpoklady, odbornou způsobilost, ale zejména na měkké dovednosti, etický kodex

 • prohlubovat spolupráci s oddělením informatiky města, aktualizovat vlastní software Aluška (elektronické vedení školní matriky), intranet (Společné dokumenty, Vedení dokumenty)

 • vytvářet přátelské bezpečné prostředí důvěry při individuálních rozhovorech s vedením školy, a to v příjemném prostředí kanceláří s dostatečným časovým limitem

 • realizovat dotazníková šetření individuální i skupinová, efektivně je analyzovat a zajistit tak podíl pracovníků na strategickém řízení, vlastním hodnocení školy, plánování a realizaci ŠVP

 • ve spolupráci s KD NMNM zajistit na pedagogických radách pro pedagogy příjemné prostředí s využitím dataprojektoru; otevřeně komunikovat a předávat zkušenosti, dobrou praxi

 • využívat FKSP a dotační programy k setkávání zaměstnanců, podněcovat respekt k práci ostatních a upevňovat tak vztahy mezi všemi zaměstnanci školy

 • rozšířit spolupráci mezi učitelkami a dětmi formou návštěv mezi třídami i pracovišti a využívat tak různorodé prostředí a hrací kouty jednotlivých tříd i školních zahrad

 • realizovat náslechy a hospitace mezi kolegy napříč organizací, navzájem sdílet dobrou praxi

 • cílevědomě provádět kontrolní a hospitační činnosti, tak aby hodnocení bylo využíváno k rozvoji vzdělávacího procesu a následně ke společné evaluaci a spolupráci

 • zavádět inovativní vzdělávání dětí v mateřské škole, využít vícezdrojové financování (šablony, dotační programy)

 • podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců, v roce 2023 zapojit školu do projektu SYPO

 • motivovat zaměstnance jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu

 • každoročně určit priority ve vybavování, investicích v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu, využívat vícezdrojového financování

 • dle možnosti vytvořit pro pedagogický sbor zázemí sborovny na všech pracovištích, v roce 2023 Pohledec, 2024 Slavkovice, 2025 Drobného a Žďárská

 • efektivně využít finanční zdroje a do roku 2025 zajistit obnovu ICT vybavenosti ve všech třídách mateřské školy

 • do roku 2026 obnovit herní prvky na všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb (přírodní altány, mlhoviště)

3. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP), VZDĚLÁVACÍ PROCES

Cíle: týmově pracovat na inovacích ŠVP a strategiích jeho rozvoje;
maximálně rozvíjet každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb; vytvořit vlastní strategie práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření

Prostředky a strategie k dosažení cílů:

 • při aktualizacích ŠVP vycházet z podmínek města, využít přírodní, kulturní, sportovní a technické zajímavosti Nového Města na Moravě a přilehlých částí

 • využít individuální pedagogické koncepty učitelů, jejich kreativitu a vnitřní motivaci pro inovaci třídních vzdělávacích programů např. programy na ochranu životního prostředí, lesní pedagogiku, integrovanou tematickou výuky (ITV), prvky Montesorri a Valdorfské pedagogiky

 • pro rozvoj inovativního vzdělávání využít dotační program Šablony pro MŠ v roce 2023/2024

 • maximálně využívat nové metody a přístupy vzdělávání; prožitkové a kooperativní učení, praktické a názorné metody, hry a pohyb, pohádky a příběhy, rituály a pravidla (vizualizaci, strukturalizaci, motivaci)

 • zprostředkovat dětem badatelské a problémové úlohy, využít situační učení

 • systémově využívat párovou nebo skupinovou kooperaci mezi dětmi

 • vytvářet podmínky pro praktické dovednosti dětí, objevování a zkoumání, pokus – omyl

 • vytvářet různorodou programovou nabídku pro děti nadané, objevit a využít jejich potenciál

 • rozvíjet emoční inteligenci dětí a podporovat vztah k sobě a jejich zdravé sebevědomí

 • vytvářet pro děti relaxační koutky či snoezeleny, nové hrací a pracovní kouty

 • pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářet kvalitní plány pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plány (IVP), nadále spolupracovat s PPP a SPC Vysočina

 • aktivní spoluprací s rodiči vést děti k zdravému životnímu stylu, smysluplnému naplňování volného času a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání

 • zajistit kvalitu a časovou dotaci pro jednotlivé oblasti vzdělávání: příprava, organizace, metody, formy, motivace, komunikace, klima, hodnocení

 • uplatňovat zásady samostatnosti a tvořivosti a důsledné individualizace výchovy a vzdělávání

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého týmu

 • systematicky hodnotit práci pedagogů a zajistit jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

Cíl: spolupracovat a otevřeně komunikovat se zřizovatelem při naplňování koncepce a rozvoji školy

Prostředky a strategie k dosažení cílů:

 • otevřeně a přátelsky komunikovat a reagovat na podněty a požadavky zřizovatele a školy

 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech města

 • využívat doplňkovou činnost pro udržení kladného hospodářského výsledku školy z dotace zřizovatele

 • otevřeně komunikovat při plánování rozpočtu, investicích a spolupracovat při financování oprav budov a zařízení i estetické úpravy školy

 • v návaznosti na narůstající počet dětí s odkladem školní docházky vzájemně spolupracovat při udržení nově vzniklé přípravné třídy základní školy

 • v návaznosti na narůstající zájem rodičů o vzdělávání dvouletých dětí vybudovat v roce 2025 další třídu na pracovišti Žďárská a navýšit tak kapacitu školy

 • po vzájemné dohodě a zájmu rodičů zřídit speciální logopedickou třídu pro děti s vadami řeči

 • výhledově v souvislosti se zvyšujícím počtem dětí s podpůrným opatřením vytvořit samostatnou speciální třídu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Koncepční záměry byly projednány se zřizovatelem.

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

 • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
 • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT