Mateřská škola

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 2019 – 2024

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
2019 – 2024

Č.j. 206/2019

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY = OTEVŘENÁ ŠKOLA
• „Otevřená škola“ je založená na důvěře, toleranci, vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi všemi aktéry předškolního vzdělávání: dětmi a jejich zákonnými zástupci, kvalitním týmem zaměstnanců školy, zřizovatelem a širokou veřejností.
• „Otevřená škola“ vytváří inspirativní, příjemné a bezpečné prostředí plné pohody a radosti.
• „Otevřená škola“ maximálně rozvíjí a vzdělává každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
• „Otevřená škola“ ukazuje dětem přednosti života ve městě obklopené krásnou přírodou, učí děti znát jeho historii, kulturní tradice a hodnoty.
• „Otevřená škola“ přirozeně zapojuje předškolní děti do společenských a sportovních akcí města a prezentuje aktivní a tvořivý přístup celého týmu pedagogických pracovníků.
• „Otevřená škola“ posiluje nezastupitelnou roli rodiny a ukazuje cestu ke společnému smysluplnému trávení volného času.
• „Otevřená škola“ přijímá nové podněty, nápady a využívá nové metody a přístupy vzdělávání.
Motto: V naší mateřské škole děti prožijí aktivní a šťastné dětství pod modrou oblohou
Členění rozvojové a řídicí koncepce odpovídá následujícímu funkčnímu schématu:
• určení klíčových oblastí a jejich strategických cílů
• rozdělení klíčových oblastí na dílčí úseky a jejich cíle a záměry
Klíčové oblasti se vzájemně ovlivňují, doplňují a mnohdy překrývají, tak jako různorodé metody, které budou v praxi systematicky využívány k dosažení cílů a záměrů koncepce.

1. ŘÍZENÍ ŠKOLY
Cíl: efektivní a kvalitní management školy, který bude realizovat stanovené cíle v koncepci

Záměr:
• zajistit organizační řád, organizační strukturu a směrnice školy, které vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, s důrazem na týmovou práci a vytváření prostředí důvěry
• systematicky využívat různorodé metody a cílevědomě provádět kontrolní a hospitační činnosti, tak aby hodnocení bylo využíváno ke zlepšení procesu, průběhu i výsledků edukace
• účelově vybírat nabídky DVPP a efektivně zavádět nové metody a prostředky do vzdělávání, podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců školy
• zabezpečit vícezdrojové financování a efektivně hospodařit s vyrovnaným rozpočtem
• efektivně komunikovat a spolupracovat se zřizovatelem, orgány státní správy a samosprávy
• osobní přínos managementu: otevřenou komunikací a aktivní spolupráci mezi všemi aktéry vzdělávání upevňovat kulturu a klidné klima školy a realistickou image školy na veřejnosti

2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Cíl: po materiálně technické a ekonomické stránce zabezpečit funkci celého systému mateřské školy

Záměr:
• zaručit čisté a funkční prostředí, vyhovující stav budov a zahrad, údržba, opravy, revize
• zajistit vyhovující hygienické podmínky, stravování, životosprávu (denní režim, pitný režim)
• efektivně získávat, rozdělovat, využívat a kontrolovat všechny finanční zdroje
• správa rozpočtu, přiměřenost provozních prostředků, doplňková činnost, použití FKSP
• vícezdrojové financování, projektová činnost, dotace (aktuálně Šablony II), sponzorské dary

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Cíl: udržet a rozvíjet kvalifikovaný a kvalitní tým zaměstnanců školy, který bude naplňovat vizi školy

Záměr:
• preferovat všechny formy prosociálního chování, dodržovat profesní etiku
• pracovat na budování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti, vzájemně spolupracovat
• být loajální k cílům a záměrům školy, přispívat k plynulému chodu a k naplňování ŠVP
• dbát, aby jednání zaměstnanců a vystupování před dětmi, rodiči i širší veřejností bylo
v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY
Cíl: udržovat na stávající úrovni příjemné a bezpečné prostředí pro děti a všechny zaměstnance školy

Záměr:
• respektovat přirozené potřeby dítěte, zabývat se jeho vývojovými zvláštnostmi
• uplatňovat zásady samostatnosti a tvořivosti a důsledné individualizace výchovy a vzdělávání
• vzájemně respektovat práci ostatních, upevňovat vztahy mezi všemi zaměstnanci školy
• udržovat pozitivní klima mezi zaměstnanci navzájem a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí

 

3. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP), VZDĚLÁVACÍ PROCES
Cíl: prostřednictvím stávajícího kvalitního ŠVP utvářet základy klíčových kompetencí dětí a postupně rozšířit vzdělávací proces v souladu s RVP PV o osvědčené vzdělávací projekty

Záměr:
• při aktualizacích ŠVP vycházet z podmínek města, využít přírodní, kulturní, sportovní a technické zajímavosti a zohlednit vztah ŠVP k potřebám a podmínkám školy
• rozvíjet vzdělávací potenciál s citovým postojem vůči ostatním lidem, rodině, vlastnímu zdraví, člověku a jeho práci, přírodě, historii, tradicím a světu kolem nás
• umožnit dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální i duchovní
• rozvíjet a podporovat vztah k sobě, samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí
• pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářet kvalitní plány pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plány (IVP), nadále spolupracovat s PPP a SPC Vysočina
• vytvářet programovou nabídku pro děti nadané a děti od dvou do tří let
• aktivní spolupráci s rodiči vést děti k zdravému životnímu stylu, smysluplnému naplňování volného času a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání
• zajistit kvalitu jednotlivých oblastí vzdělávání: příprava, organizace, metody, formy, motivace, komunikace, klima, hodnocení
• preferovat metody prožitkového a kooperativního učení, praktické a názorné metody, hry a pohyb, pohádky a příběhy, rituály a pravidla (vizualizace, strukturalizace, motivace)

 

PROJEKTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Cíl: souběžně v návaznosti na ŠVP realizovat osvědčené kvalitní projekty s přirozeným zapojením rodičů dětí i širší veřejností

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Cíl: rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet dětem radost z plnění individuálních a skupinových úkolů formou deníčků se zvířátky

Záměr:
• zajistit oficiální registraci školy v projektu, aktivní zapojení a prezentaci na webu
• vést děti k týmové spolupráci a zájmu o aktivní sportování

 

Celé Česko čte dětem
Cíl: ve spolupráci s rodinami dětí vytvářet vztah dětí ke knihám a četbě, která rozvíjí psychické, myšlenkové a morální zdraví dětí a mládeže
Záměr:
• zajistit oficiální registraci školy v projektu, aktivní zapojení a prezentaci na veřejnosti, webu
• v souladu s integrovanými bloky ŠVP uskutečňovat promyšlené a systematické návštěvy rodičů a přátel školy v roli svých profesí či zájmů, rozhovory s dětmi a tematická čtení
• aktivně spolupracovat s Městskou knihovnou NMNM, Slavkovice, Pohledec

 

Technické školky
Cíl: hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti
Záměr:
• vytvořit ve třídách školy dílničky s nářadím, společná bezpečnostní pravidla (vizualizace)
• navázat spolupráci s dalšími institucemi vzdělávání, zájmových organizací, MAP
• zajistit exkurze do výrobních závodů v regionu (představy o výrobě, technolog. postupech)

 

Sportovní hry mateřské školy
Cíl: probouzet u dětí zájem o pohyb, radost z pohybu a zprostředkovat setkávání s ostatními dětmi, mládeží a sportovci regionu Novoměstska
Záměr:
• systematický rozvoj pohyb. schopností a psychické zdatnosti dětí ve spolupráci s rodinou
• motivovat a stmelovat zaměstnance školy při týmové atmosféře příprav a vlastní realizaci her

 

4. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A RODIČI
Cíl: kvalitně spolupracovat a otevřeně komunikovat se zřizovatelem a rodiči dětí a dosáhnout vzájemné důvěry a sounáležitosti při naplňování koncepce školy

Záměr:
• spolupracovat na základě partnerství: otevřenost, důvěra, podpora, porozumění a pomoc
při výchově a vzdělávání dětí, uskutečňování projektů plánovaných školou
• společně preventivně předcházet všem projevům sociálně patologických jevů
• dbát, aby všichni zaměstnanci školy chránili soukromí rodiny a zachovávali diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech
• konzultační hodiny volit ve spolupráci s rodiči, vzájemné maximální vstřícnosti a porozumění
• programy setkávání sestavovat tak, aby byly pro rodiče podnětem k jejich společné aktivitě
s dětmi a silnou motivací pro smysluplné trávení volného času, Spolek rodičů Čtyřlístek
• v návaznosti na celkový počet přijatých dvouletých dětí a v souladu se školskými právními předpisy zřídit ve školním roce 2020/2021 samostatnou třídu pro děti od 2 do 3 let
• dle zájmu rodičů zřídit ve školním roce 2020/2021 samostatnou třídu, ve které se budou vzdělávat děti od 5 do 6 let a děti s OŠD (Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku, didaktické pomůcky Klokanův kufr, Klokanovy kapsy)

V Novém Městě na Moravě 13.08.2019

Mgr. Soňa Šikolová
ředitelka školy

 

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu

Mateřská škola jako příspěvková organizace vznikla v roce 2003 sloučením pěti pracovišť. V současné době tvoří mateřskou školu čtyři pracoviště.Mateřská škola

dotace_ms