Směrnice o provozování identifikačních čipů

Č.j. 237/2019
Směrnice o provozování identifikačních čipů

1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

2. Působnost a zásady směrnice

Směrnice upravuje elektronický přístupový a docházkový systém, který napomáhá zabezpečit majetek školy, dětí i zaměstnanců. Dále zvyšuje bezpečnost osob v mateřské škole. Zamezuje vstupu nepovolaným osobám do mateřské školy. Přístup do mateřské školy na pracovišti Drobného a pracovišti Žďárská je řešen prostřednictvím přístupového čipu. Na pracovišti Pohledec a pracovišti Slavkovice je řešen prostřednictvím uzamčených vstupních dveří budovy a do konce měsíce září 2019 bude na těchto pracovištích nainstalováno bezpečností elektrické otevírání vstupních dveří mateřské školy.

Tato směrnice je vydána písemně na dobu neurčitou, je závazná pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, kteří s jejím vydáním, změnou nebo zrušením musí být seznámeni.

3. Čipový systém

Vstup do školy a výstup ze školy je umožněn pouze s použitím přístupového čipu. Pouze vedoucí školního stravování a kuchařky používají pro vstup vedlejší dveře bez přístupového čipu.
Přístupové čipy mohou být vydány pouze:
• zákonným zástupcům dětí, které jsou aktuálně zapsané k předškolnímu vzdělávání
• zaměstnancům školy
• osobám s povoleným vstupem
Ostatní návštěvníci školy mohou použít hlavní vchod ovládaný prostřednictvím elektrického otevírání ze sekretariátu školy. Po zazvonění návštěvu prověří, zjistí účel návštěvy a následně doprovodí na požadované místo pracovnice sekretariátu.

Elektrické otevírání je instalováno také v jednotlivých třídách mateřské školy a slouží výhradně pro vstup zákonných zástupců dětí a osob jimi pověřených (viz Pověření k přebírání a předávání dítěte pověřené osobě) a to např. v době zapomenutí čipu, nefunkčnosti čipu či zařízení.

4. Systém distribuce čipů

• výše uvedené oprávněné osoby získávají čip s individuálním čipovým číselným kódem do výpůjčky na základě složené kauce v hotovosti ve výši 450,- Kč (z toho kauce na čip je ve výši 300,- Kč a kauce na individuální čipový kód je ve výši 150,- Kč) v pokladně školy a poté obdrží v sekretariátu školy aktivovaný čip
• každý zaměstnanec školy má zaevidovaný pouze jeden čip (vyjma zaměstnanců ŠJ)
• každý zákonný zástupce má zaevidovaný pouze jeden čip a v případě nutnosti také osoby jimi pověřené, a to pouze na základě Pověření k přebírání a předávání dítěte pověřené osobě
• kauce je vrácena v plné výši při odevzdání čipu, a to v den ukončení zaměstnání nebo předškolního vzdělávání dítěte
• při odevzdání čipu bude sepsán protokol o vrácení čipu (příloha č. 1)

5. Povinnosti držitele čipu

• při příchodu do mateřské školy se musí každá osoba vlastnící čip registrovat přiložením vlastního čipu u hlavních dveří na vstupním čtecím zařízení, umístěném na plášti budovy školy, a to i když předcházející osoba otevře dveře
• po identifikaci čipu se ozve signalizace, což znamená, že čip byl rozpoznán a zamčené dveře se otevřou
• nefunkční čip je nutno okamžitě nahlásit v sekretariátu školy
• držitel čipu je výhradním vlastníkem, čip je nepřenosný

6. Ztráta čipu

• v případě ztráty čipu je držitel povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit v sekretariátu školy, čip bude neprodleně deaktivován a složená kauce propadne ve prospěch školy; na opětovné nalezení již odepsaného čipu nebude brán zřetel
• do doby nahlášení ztráty odpovídá držitel ztraceného čipu za škody způsobené zneužitím čipu
• o ztrátě čipu bude sepsán protokol (viz příloha č. 2)
• stejně bude postupováno v případě poškození nebo způsobení nefunkčnosti čipu držitelem
• držiteli bude po složení kauce vydán nový čip

7. Vstup do budovy mateřské školy

• zákonní zástupci dětí a jimi pověřené osoby mohou vstupovat do budovy školy jen ve dnech provozu, v době uzavření provozu a o víkendu jsou jejich čipy zablokovány
• v případě konání třídních schůzek a akcí školy, kterých se účastní rodiče a veřejnost, bude umožněn vstup i bez použití čipů hlavními dveřmi budovy
časový režim zamykání školy blíže specifikuje Provozní řád č.j. 212/2019 ze dne 21.8.2019,
odemčeno je na pracovišti Drobného od 06,00 – 16,15 hodin
odemčeno je na pracovišti Žďárská    od 06,00 – 08,30 hodin
od 11,50 – 12,30 hodin
od 14,00 – 16,15 hodin

• časový režim přístupových práv zaměstnanců školy se odvíjí od jejich pracovní pozice a individuální pracovní náplně
• v případě požáru či evakuaci osob objektu opouštějí přítomné osoby budovu určenými dveřmi k evakuaci v souladu s BOZP a PO

8. Závěrečná ustanovení

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.9.2019.
Součástí směrnice jsou přílohy: č.1 protokol o vrácení čipu a č. 2 protokol o ztrátě čipu.

V Novém Městě na Moravě 1.9.2019

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.

 

Nově vydaný Provozní řád č.j. 784/2020 upravuje oddíl 7. Vstup do budovy mateřské školy časový režim zamykání školy, a to v místě výkonu vzdělávání a školských služeb:

Drobného, Žďárská: škola je odemčena od 06.00 hodin do 16,15 hodin.
Vstup do budovy je umožněn pomocí čipů. Od 08.30 – do 11.50 hodin a od 12.30 – do 14.00 hodin se automaticky uzamyká. V této době je třeba využít zvonek. V 16.15 končí provoz, budova se elektronicky uzamyká.

Pohledec, Slavkovice: vstup do budovy školy je umožněn od 06.00 hodin do 16.15 hodin.
Vstup do budovy je umožněn pomocí bezpečnostního otvírání hlavních vchodových dveří prostřednictvím zvonku. V 16.15 končí provoz, budova se uzamyká.

 

 
Dotazník