Mateřská škola

Směrnice o provozování identifikačních čipů

Č.j. 946/2022

Směrnice o provozování identifikačních čipů

1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

2. Působnost a zásady směrnice

Směrnice upravuje elektronický přístupový a docházkový systém, který napomáhá zabezpečit majetek školy, dětí i zaměstnanců. Dále zvyšuje bezpečnost osob v mateřské škole. Zamezuje vstupu nepovolaným osobám do mateřské školy.

Přístup do mateřské školy na pracovišti Drobného a pracovišti Žďárská je řešen prostřednictvím přístupového čipu. Na pracovišti Pohledec a pracovišti Slavkovice je řešen prostřednictvím uzavřených vstupních dveří s bezpečnostním elektrickým otevíráním.

Tato směrnice je vydána písemně na dobu neurčitou, je závazná pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, kteří s jejím vydáním, změnou nebo zrušením musí být seznámeni.

3. Čipový systém na pracovišti Drobného a pracovišti Žďárská

Vstup do budovy školy a výstup z budovy školy je umožněn pouze s použitím přístupového čipu. Pouze vedoucí školního stravování a kuchařky používají pro vstup vedlejší dveře bez přístupového čipu.

Přístupové čipy mohou být vydány pouze:

 • zákonným zástupcům dětí, které jsou aktuálně zapsané k předškolnímu vzdělávání

 • zaměstnancům školy

 • osobám s povoleným vstupem

Ostatní návštěvníci školy mohou použít hlavní vchod ovládaný prostřednictvím elektrického otevírání ze sekretariátu školy. Po zazvonění návštěvu prověří, zjistí účel návštěvy a následně doprovodí na požadované místo pracovnice sekretariátu.

Elektrické otevírání je instalováno také v jednotlivých třídách mateřské školy a slouží výhradně pro vstup zákonných zástupců dětí a osob jimi pověřených na základě Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou a to např. v době zapomenutí čipu či nefunkčnosti zařízení.

4. Systém distribuce čipů

 • výše uvedené oprávněné osoby získávají čip s individuálním čipovým číselným kódem do výpůjčky na základě složené kauce v hotovosti ve výši 450,- Kč (z toho kauce na čip je ve výši 300,- Kč a kauce na individuální čipový kód je ve výši 150,- Kč) v pokladně školy a poté obdrží v sekretariátu školy aktivovaný čip

 • každý zaměstnanec školy má zaevidovaný pouze jeden čip (vyjma zaměstnanců ŠJ) na základě protokolu o předání zaměstnaneckého čipu (příloha č.1)

 • každý zákonný zástupce má zaevidovaný pouze jeden čip a v případě nutnosti také osoby jimi pověřené (Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou), a to na základě Dohody o používání čipu pro zákonné zástupce (příloha č. 2)

 • kauce je vrácena v plné výši při odevzdání čipu, a to v den ukončení zaměstnání nebo předškolního vzdělávání dítěte

 • při odevzdání čipu bude sepsán protokol o vrácení čipu (příloha č. 3)

5. Povinnosti držitele čipu

 • při příchodu do mateřské školy se musí každá osoba vlastnící čip registrovat přiložením vlastního čipu u hlavních dveří na vstupním čtecím zařízení, umístěném na plášti budovy školy, a to i když předcházející osoba otevře dveře

 • po identifikaci čipu se ozve signalizace, což znamená, že čip byl rozpoznán a zamčené dveře se otevřou

 • nefunkční čip je nutno okamžitě nahlásit v sekretariátu školy

 • držitel čipu je výhradním vlastníkem, čip je nepřenosný

6. Ztráta čipu

 • v případě ztráty čipu je držitel povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit v sekretariátu školy, čip bude neprodleně deaktivován a složená kauce propadne ve prospěch školy; na opětovné nalezení již odepsaného čipu nebude brán zřetel

 • do doby nahlášení ztráty odpovídá držitel ztraceného čipu za škody způsobené zneužitím čipu

 • o ztrátě čipu bude sepsán protokol (viz příloha č. 4)

 • stejně bude postupováno v případě poškození nebo způsobení nefunkčnosti čipu držitelem

 • držiteli bude po složení kauce vydán nový čip

7. Vstup do budovy mateřské školy

 • zákonní zástupci dětí a jimi pověřené osoby mohou vstupovat do budovy školy jen ve dnech provozu, v době uzavření provozu a o víkendu jsou jejich čipy zablokovány

 • v případě konání třídních schůzek a akcí školy, kterých se účastní rodiče a veřejnost, bude umožněn vstup i bez použití čipů hlavními dveřmi budovy

 • časový režim zamykání školy blíže specifikuje vnitřní předpis Školní řád čl. IV

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • časový režim přístupových práv zaměstnanců školy se odvíjí od jejich pracovní pozice a individuální pracovní náplně

 • v případě požáru či evakuaci osob objektu opouštějí přítomné osoby budovu určenými dveřmi k evakuaci v souladu s BOZP a PO

8. Závěrečná ustanovení

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.9.2022.

Zrušuje se směrnice o provozování identifikačních čipů č,j. 237/2019 ze dne 01.09.2019

Součástí směrnice jsou přílohy: č.1 Protokol o předání zaměstnaneckého čipu, č. 2 Dohoda o používání čipů pro zákonné zástupce, č.3 Protokol o vrácení čipu, č.4 Protokol o ztrátě nebo nevratném poškození čipu.

V Novém Městě na Moravě 27.6.2022

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

Mateřská škola Nové Město na Moravě

Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
ředitelka: Mgr. Soňa Šikolová
telefon: 566 598 201
datová schránka: qj6uvj4
IČO: 70995559
e-mail: sona.sikolova@nmnm.cz

zástupce: Mgr. Jitka Novotná
telefon: 566 598 202
e-mail: jitka.novotna@nmnm.cz

Kontakty na všechny zaměstnanceÚřední hodiny: ekonomický úsek

 • Pondělí6.30 – 16.00 hodin
 • Středa6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

vedoucí: Hana Kloudová
telefon: 566 598 208
mobil: 778 405 725
e-mail: hana.kloudova@nmnm.cz

JIDELNÍ LÍSTEK


Zobrazit větší mapu
dotace_mssablony2digi_NPO_MSMT