Informace o provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021

č.j. 812/2020

Vážení rodiče,
připravujeme se na nový školní rok. Jaký bude záleží i na nás, proto níže zveřejňujeme důležité informace, které nám mohou pomoci k tomu, aby proběhl klidně a bez větších nesnází.

Děkujeme za přečtení a dodržování všech pravidel.

V úterý 1. září 2020 se na Vás i Vaše děti těší všichni zaměstnanci naší mateřské školy.

Informace o provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021
Tyto informace vycházejí z „Manuálu“ MŠMT vydaného dne 24. 8. 2020 a interních pravidel naší školy Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 č.j. 810/2020 ze dne 31.8.2020

• Při zahájení školního roku paní učitelky v jednotlivých třídách aktualizují kontakty na zákonné zástupce dětí.

Distanční výuka se týká pouze dětí s povinným předškolním vzděláváním, pokud je většině těchto dětí znemožněna přítomnost v mateřské škole např. z důvodu nařízení karantény nebo v případě uzavření mateřské školy. V tomto případě budeme rodiče těchto dětí kontaktovat emailem.

• Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Provoz školy je od 06.15 hodin do 16,15 hodin. Provozní řád č.j. 784/2020 upřesňuje režim zamykání školy na jednotlivých pracovištích.

• Při vstupu do budovy jsou umístěny dezinfekce – všichni zaměstnanci školy, rodiče i děti, kteří budou do vnitřních prostor školky vstupovat si budou dezinfikovat ruce.

Zákonní zástupci při doprovodu dítěte mohou vstupovat bez zakrytí úst a nosu rouškou.

• Rodiče mohou vstupovat pouze do šaten, kde se děti převléknou a rozloučí se. V šatnách se rodiče zdržují jen na nejnutnější dobu. Výjimkou jsou rodiče nových dětí – adaptační program nebo děti s podpůrným opatřením.

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit, prosíme o důsledné dodržování.

Akce, které jsou součástí vzdělávacího programu jednotlivých tříd mateřské školy budou probíhat bez omezení (divadla, třídní schůzky…) v těchto třídách. Konání dalších akcí bude úzce vázáno na „semafor“.

• Bude se dodržovat zvýšený standard hygieny s dětmi zejména důkladné mytí rukou (teplá voda, mýdlo, délka 20-30 sekund); budou se používat textilní ručníky. Praní prádla je zajištěn ve vlastní prádelně naší školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 se dítě umístí do samostatné místnosti a neprodleně se kontaktují rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. O této informaci zákonný zástupce podepíše při převzetí dítěte čestné prohlášení. Ostatní děti změní výuku na pobyt venku, bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor, ve kterých se pohybovaly děti dané třídy a následně se bude pokračovat v běžném režimu.
Paní učitelky prostřednictvím emailové korespondence oznámí rodičům této dané třídy tuto skutečnost.

V případě, že by se u dítěte potvrdilo onemocnění Covid-19 budeme postupovat dle pokynů KHS. Tuto skutečnost neprodleně oznámíme rodičům dětí, které navštěvují mateřskou školu.

Školní jídelna bude v běžném provozu včetně zajištění výdeje jídla v rámci doplňkové činnosti dle nastavených interních pravidel naší školy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízeních vlády. Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy dle zkušeností z provozu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Pevně věříme, že vše společně zvládneme.

V Novém Městě na Moravě dne 31.8.2020

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.