Informační materiál k předškolnímu vzdělávání

Petra Tajzlerová  Sdílet článek na nebo

Informační materiál k předškolnímu vzdělávání Povinný rok předškolního vzdělávání se týká: všech dětí, které do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let dětí, které …

Informační materiál k předškolnímu vzdělávání

Informační materiál k předškolnímu vzdělávání

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká:

  • všech dětí, které do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let

  • dětí, které jsou státními občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a pobývají na území ČR déle než 90 dnů

  • dále se povinnost týká i cizinců pobývajících v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

  • účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany

  • dítěte ze školského obvodu spádové mateřské školy, které má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu

  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin tak jako u základních a středních škol, jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, dětského lékaře, případně odborného lékaře.

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy, a to souvislou čtyřhodinovou účastí. Dále je možné vzdělávat dítě individuálně, přičemž jej může vzdělávat doma rodič nebo může dítě navštěvovat jiné zařízení a do spádové mateřské školy přijde pouze na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle RVP PV.