My tam budeme a Vy?

Jaroslava Fišarová  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče, máte možnost se zúčastnit vzdělávání, které není určeno pouze pro pedagogy, ale i pro širokou veřejnost. Budeme se na vás těšit v  sobotu 28. …

Vážení rodiče,

máte možnost se zúčastnit vzdělávání, které není určeno pouze pro pedagogy, ale i pro širokou veřejnost. Budeme se na vás těšit v  sobotu 28. ledna 2017 v 9.00 hodin v prostorách 1. základní školy:

Legislativa k inkluzi, Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán – pro MŠ

Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti inkluzivního vzdělávání v MŠ, zejména při plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení žáků bez ohledu na jejich dovednosti a schopnosti. Účastníci vytvoří ve skupině příklad plánu pedagogické podpory žáka i individuální vzdělávací plán. Vymění si osobní zkušenosti vzdělávacích aktivit ve třídě.

 

Témata:

LEGISLATIVA:

Seznámení s novelou školského zákona č. 82/2015, zejména s §§ 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře

Úprava ŠVP v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – druhy a stupně podpůrných opatření

PLPP:

Učitelé rozeznají a analyzují situace, kdy je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Na základě svých poznatků se naučí vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnou optimální řešení v rámci vzájemné spolupráce. Osvojí si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1.stupni PO

Legislativní rámec

Základní pedagogická diagnostika dítěte nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory

Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

Další využití plánu pedagogické podpory

IVP:

Učitelé rozeznají a analyzují doporučení z odborných pracovišť a na základě těchto rozborů dokáží vytvořit funkční IVP pro dítě v MŠ. Zároveň získají základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání. Osvojí si základní pracovní dovednosti pro práci v týmu

Legislativní rámec

Rozbor doporučení z odborných pracovišť

Vlastní tvorba IVP

Další využití IVP

Doporučeno:

pedagogickým pracovníkům MŠ ORP Nové Město na Moravě, ostatním zájemcům

Lektor:

Mgr. Dana Forýtková

Místo:

ZŠ Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

Garant:

Martina Peřinová

Hodinová dotace:

8 vyučovacích hodin

Kurzovné a občerstvení:

zdarma, náklad jsou hrazeny z MAP Nové Město na Moravě

Termín:

sobota 28. ledna 2017 od 9,00 hod

Přihlášky:

Zasílejte nejpozději do 13. ledna 2016 na adresu Vysočina Education, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Cnebo mailem na perinova@vys-edu.cz nebo využijte on-line formuláře.