Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v Mateřské škole NMNM

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Č.j. 716/2020

V Novém Městě na Moravě 22.6.2020

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v Mateřské škole NMNM

První měsíce školního roku byly pro nás všechny velmi náročné a složité, přinesly řadu překážek, ale i nové zkušenosti jak je řešit a hlavně podpořily vzájemnou pomoc a porozumění na společné cestě rozvoje naší mateřské školy. Při nástupu nové ředitelky školy v srpnu 2019 měla organizace vyčerpanou převážnou část finančních prostředků z rozpočtu MŠMT a příspěvku zřizovatele. Bylo nutné nastavit řadu nepopulárních úsporných opatření a postupně i nový systém interního provozu školy. V souladu s aktuální legislativou a novou reformou financování se musela provést i změna organizační struktury, a to snížit celkový počet zástupců ředitele. Bylo zcela zásadní propojit všechna místa vzdělávání a školských služeb v rámci intranetu města a začít využívat moderní technologie při interní a externí komunikaci mezi všemi aktéry předškolního vzdělávání, což se následně jako nepostradatelné potvrdilo za pár měsíců v nečekaném období pandemie koronaviru.

V oblasti vzdělávací nabídky pro děti se podařilo úspěšně realizovat nové projekty Celé Česko čte dětem, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a ojedinělý projekt Technické školky. Paní učitelky v rámci projektu Technické školky absolvovaly zábavný a rozvíjející seminář vedený přímo zakladateli tohoto projektu paní Bc. J. Šťastnou a panem Šťastným MBA, kteří již několik let v různých krajích cíleně podporují rozvoj polytechnického vzdělávání u dětí v mateřské škole.

V návaznosti na koncepci rozvoje školy a vznik samostatné třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním a dětmi s OŠD, byla pro zákonné zástupce dětí a veřejnost v kulturním domě uskutečněna Beseda o školní zralosti a připravenosti dětí na školní docházku, které se zúčastnila celá řada odborníků v oblasti předškolního vzdělávání. Při této příležitosti se následně podařil zajistit pro paní učitelky v mateřské škole odborný seminář na téma Pedagogická diagnostika, který vedla jedna ze současných nejvíce uznávaných lektorů a odborníků paní Mgr. J. Bednářová. Následovalo dotazníkového šetření zájmu rodičů o zařazení jejich dětí do této třídy. Na základě tohoto šetření a individuálních žádostí rodičů se v novém školním roce tato speciální třída otevře.

V souladu s pandemií koronaviru se nemohl uskutečnit plánovaný Den otevřených dveří a tak jsme pro rodiče natočili prezentaci této speciální třídy formou videa. Pochvalou naší práce bylo velké množství pozitivních ohlasů rodičů i veřejnosti včetně upřímného ocenění od paní Mgr. J. Bednářové, kterého si pro naši další práci nesmírně vážíme. Přirozeně tak v budoucnu můžeme navázat na individuální profesní rozvoj učitelek naší mateřské školy v oblasti pedagogické diagnostiky, která je v současné době pilířem pro kvalitní předškolní vzdělávání dětí. Paní učitelky budou mít možnost v dalších letech v PPP Brno absolvovat vzdělávací cyklus Edukativně stimulační skupiny a následně tyto poznatky mohou využívat při své práci s dětmi. Následující školní rok budeme společně vytvářet nový efektivní systém pedagogické diagnostiky dětí v souladu s hodnocením jednotlivých tříd a každoroční evaluací celé naší mateřské školy.

Těžkou zkouškou pro nás všechny je i období pandemie COVID-19. V době vyhlášení nouzového stavu jsme měli v naší organizaci ve výkonu práce z 55 zaměstnanců pouze 29 a z toho 5 zaměstnanců naší školy bylo převedeno na pomoc sociálním službám. Mateřská škola byla v pohotovostním režimu pro pomáhající profese. Projevila se obrovská loajalita a soudružnost mezi zaměstnanci při nutné změně náplně práce a vzájemné pomoci mezi sebou při nastavování složitých epidemiologických opatření. Po celou dobu paní učitelky komunikovaly s rodiči prostřednictvím třídních emailů a zajišťovaly nabídky předškolního vzdělávání i formou natáčení vlastních videí zveřejněných na webu města, aby dětem poslaly kousek radosti přímo domů. Otevřít provoz mateřské školy od 18. května se nám povedlo i přes složité organizační zajištění, a to z důvodu aktuálně stále chybějících zaměstnanců ve výkonu práce.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na nový školní rok 2020/2021 proběhl dle doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti zákonných zástupců. Bylo podáno celkem 105 žádostí, z toho 53 žádostí o přijetí dvouletých dětí. Vzhledem k velké podpoře zřizovatele rodin s malými dětmi při řešení aktuálních složitých ekonomických situací rodin, je i snahou mateřské školy pomoci zajistit péči o dvouleté děti. V rekordním čase během jednoho týdne jsme museli uskutečnit společné setkání rodičů dvouletých dětí, vysvětlit stávající situaci, nabídnout možnosti řešení zřídit dvě samostatné třídy pro tuto věkovou skupinu dětí a rozšířit tak stávající počet 13 tříd mateřské školy na celkový počet 14. S tím také samozřejmě souvisí vytvoření podmínek pro vzdělávání, podání žádosti o finanční zajištění z prostředků MŠMT, z dotačního programu Šablony III v rámci posílení personálního zajištění a navýšení kapacity školní jídelny. V průběhu letních prázdnin nás čeká velký kus práce, kdy musíme připravit a materiálně vybavit tuto novou třídu v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice.

V souvislosti s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání bylo nutné zefektivnit celý systém vlastní evidence dětí. Neskromné přání využít moderní technologie a vytvořit specifický software vedení školní matriky v elektronické podobě, který zatím pro mateřské školy není dostupný a bude mít jistě i další zájemce z řad ředitelů, se podařilo splnit díky obrovské vstřícnosti vedoucího oddělení informatiky pana Z. Grepla a jeho spolupracovníků paní R. Šoustarové a p. M. Havelkovi, za které jim patří upřímné poděkování. Aktuálně se nejenom celé vedení školy, ale i paní učitelky ve svých třídách učí s tímto programem nazvaným „Aluška“ pracovat.

V průběhu celého školního roku jsme se zaměřili na péči o svěřený majetek na všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Slavkovice, Pohledec v podobě pravidelných revizí, údržby a běžných oprav včetně zajištění kontroly a cíleného snížení spotřeby tepla na všech těchto pracovištích.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice v důsledku letní bouřky se provedly výraznější opravy majetku, které byly hrazené z pojištění ve výši 41.806,- Kč.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská došlo k technickému zhodnocení pronajatých prostor nájemcem SATT a.s., který zde instaloval klimatizační jednotku. Ve spolupráci s oddělením informatiky NMNM se na tomto pracovišti provedly kabelové rozvody nezbytné pro propojení i ostatních pracovišť naší mateřské školy – intranet ve výši 11.000,- Kč. Na školní zahradě došlo k nutné opravě dřevěného plotu ve výši 6.400,- Kč.
V rámci zvýšené bezpečnosti a ochrany dětí proběhla instalace nového bezpečnostního otvírání hlavních vchodových dveří v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice a Pohledec v celkové výši 30 841,- Kč.

V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou Nové Město na Moravě se zajistilo uzavření vstupních brán celého areálu. Na tomto pracovišti došlo k havárii prasklého vodovodního potrubí, následkem čehož byly nutné opravy ve výši 42 184,- Kč hrazené z pojištění.
V souvislosti s realizací koncepce rozvoje mateřské školy a vzniku speciální samostatné třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním došlo ke zhodnocení majetku jedné třídy v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, a to při vybudování speciální relaxační senzorické místnosti Snoezelen v celkové výši 30 000,- Kč hrazené ze sponzorského daru.

Na základě výběrových řízení a uzavřených smluv již na začátku tohoto kalendářního roku budeme nyní během letních prázdnin realizovat následující investice: v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného proběhnou přípravné práce úpravy elektroinstalace pro další modernizace školní jídelny včetně vlastní instalace míchacího kotle v celkové výši 675 000,-Kč;
v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance ve výši 90 000,- Kč a v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice se bude také realizovat nové sociální zázemí pro zaměstnance ve výši 182 000,- Kč.

Na závěr školního roku také patří slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí po prázdninách do základní školy. Toto rozloučení proběhlo postupně dle nastavených epidemiologických opatření v kulturním domě za účasti dětí, jejich rodičů, pana starosty M. Šmardy a vedoucí odboru školství paní Mgr. A. Lukášové. Krásným překvapením nejenom pro děti, ale i pro všechny přítomné byly povedené prezentace jednotlivých tříd formou fotografií a hudby, které si zaslouží uznání, neboť byly velkou výzvou pro práci paní učitelek. Tyto prezentace nahrané na CD si děti společně s památeční knihou odnesly domů.

Na závěr si dovolím citovat jednoho malého chlapce: „utíkám domů a jdu ukázat to cédéčko dědovi….“ Smích, radost a rozzářené oči dětí, to jsou přesně ty okamžiky, které nás naplňují hřejivým pocitem, že se nám všem naše práce daří…..

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům naší školy za příkladnou práci, rodičům za vstřícnost a zřizovateli za podporu.

Jménem zaměstnanců naší školy přejeme slunečné prázdniny a krásný nový školní rok ve zdraví nám všem.

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy