Provoz školy od 12.4.2021 – informace pro rodiče

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Provoz školy od 12.4.2021 – informace pro rodiče

Provoz školy od 12.4.2021 – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

upřesňujeme bližší informace provozu naší mateřské školy od pondělí 12. dubna 2021:

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1) je umožněna osobní přítomnost dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání, a to v neměnných skupinách nejvýše po 15 dětech

2) je umožněna osobní přítomnost dětí ve věku od 2 do 5 let, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou (IZS):
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

3) na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a je jim poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek

4) děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

TESTOVÁNÍ
1) příchod dětí do mateřské školy na testování je stanoven nejpozději do 7,45 hodin, tak aby bylo zajištěno vlastní předškolní vzdělávání dětí od 8 hodin

2) dítěti, kterému není mimořádným opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (testy dodal mateřské škole Krajský úřad Kraje Vysočina)

3) preventivní testování dětí se bude provádět ode dne 12. dubna 2021 bezprostředně po příchodu dítěte do školy dvakrát týdně = pondělí a čtvrtek

4) v případě, že výsledek preventivního testu bude pozitivní vystavíme potvrzení o pozitivním výsledku testu dítěte s uvedením dne a času provedení testu, dítě musí opustit školu a jeho zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb praktického lékařství pro děti a dorost

5) testování dětí v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného:
povinné testování ve vymezeném prostoru: třída Berušky (samostatný vchod)
počet přítomných osob ve třídě Berušky celkem 18: z toho maximálně 15 testovaných dětí, 1 určená paní učitelka, 1 určený provozní zaměstnanec zajišťující úklid a dezinfekci, 1 určený zaměstnanec pro kontrolu výsledku testů a zápis do evidence
V případě asistence zákonného zástupce je vyhrazen prostor školy: umývárna u třídy Berušek

6) testování dětí v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská:
povinné testování ve vymezeném prostoru: třída Myšky (samostatný vchod)
počet přítomných osob ve třídě Myšky celkem 17: z toho maximálně 15 testovaných dětí, 1 určený provozní zaměstnanec zajišťující úklid a dezinfekci, 1 určená paní učitelka pro testování, kontrolu výsledku testů a zápis do evidence
V případě asistence zákonného zástupce je vyhrazen prostor školy: spojovací chodba u třídy Myšky

7) testování dětí v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec:
povinné testování ve vymezeném prostoru: šatna pro děti
počet přítomných osob v šatně celkem 6: z toho maximálně 4 testované děti, 1 určená paní učitelka pro testování, kontrolu výsledku testů a zápis do evidence, 1 určený provozní zaměstnanec zajišťující úklid a dezinfekci
V případě asistence zákonného zástupce vyhrazen prostor školy: kancelář u hlavního vchodu

8) testování dětí v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice:
povinné testování ve vymezeném prostoru: šatna v přízemí u třídy Housenky
počet přítomných osob v šatně celkem 8: z toho maximálně 5 testovaných dětí, 1 určená paní učitelka, 1 určený provozní zaměstnanec zajišťující úklid a dezinfekci, 1 určený zaměstnanec pro kontrolu výsledku testů a zápis do evidence
V případě asistence zákonného zástupce vyhrazen prostor školy: umývárna u třídy Housenky

Průběh testování:
Při vstupu do prostoru určeného k testování si děti vydezinfikují ruce.
• Určený pedagogický pracovník velmi citlivě individuálně motivuje každé dítě a společně s dítětem provede test.
• V případě testování dítěte je umožněna asistence zákonného zástupce v dalším vyhrazeném prostoru školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi.
• Po uplynutí doby stanovené k vyhodnocení (15 minut) se výsledek testu zaeviduje.
• Dítě dostane po testování v rámci motivace razítko (obrázek) na ruku a následně odejde se svým zákonným zástupcem do své šatny, třídy.
• Použitý test bude vyhozen do určeného koše.
• Při odchodu dítěte z místnosti se zajistí dezinfekce stolu/prostoru, kde byl test prováděn.

VZÁJEMNÁ POMOC
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat o motivaci a společnou pomoc dětem zvládnout celý proces testování. Prosíme Vás, abyste společně se svými dětmi shlédli instruktážní video a zkusili testování nanečisto s využitím např. vatových tampónů.


DĚKUJEME VÁM ZA VSTŘÍCNOST A NA DĚTI SE UŽ VELICE TĚŠÍME!

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy