Provozní řád

Č.j. 784/2020

PROVOZNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Adresa:
Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 70 99 55 59
Statutární orgán: Mgr. Soňa Šikolová
Statutární zástupce. Mgr. Ĺuba Zelená

Zřizovatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon:
ředitelka 566  598 201
účetní 566  598 206
rozpočtářka 566 598 207

Místa výkonu vzdělávání a školských služeb:

592 31 Nové Město na Moravě, Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě, Pohledec 143
592 31 Nové Město na Moravě, Slavkovice 98
592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská 70

POPIS JEDNOTLIVÝCH MÍST VZDĚLÁVÁNÍ

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného 299, Nové Město na Moravě

Statutární zástupce: Mgr. Ĺuba Zelená
Telefon: 566 598 202
Kapacita školy: 175 dětí
Provozní doba: 06.15 – 16.15 hodin
Režim zamykání školy: škola je odemčena od 06.00 hodin do 16,15 hodin.
Vstup do budovy je umožněn pomocí čipů. Od 08.30 – do 11.50 hodin a od 12.30 – do 14.00 hodin se automaticky uzamyká. V této době je třeba využít zvonek. V 16.15 končí provoz, budova se elektronicky uzamyká.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
Vytápění: dálkové
Větrání: dle potřeby, přirozené
Osvětlení: splňuje ČSN 33 1500, před oslněním chrání děti žaluzie
Zásobování pitnou vodou: veřejný vodovod
Teplota vzduchu: v místnosti je kontrolována nástěnným teploměrem a odpovídá stanoveným normám.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská 70, Nové Město na Moravě

Zástupkyně ředitelky: Eva Tulisová
Telefon: 566 616 173
Kapacita školy: 98 dětí
Provozní doba: 06.15 – 16.15
Režim zamykání školy: škola je odemčena od 06.00 hodin do 16,15 hodin.
Vstup do budovy je umožněn pomocí čipů. Od 08.30 – do 11.50 hodin a od 12.30 – do 14.00 hodin se automaticky uzamyká. V této době je třeba využít zvonek. V 16.15 končí provoz, budova se elektronicky uzamyká.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
Vytápění: plynový kotel
Větrání: všechny prostory tříd a přiléhavých místností jsou přímo větratelné. Šatny zaměstnanců v přízemí mají řízené větrání, ovládané vypínačem.
Ochrana před oslněním: všechny třídy jsou vybaveny zařízením pro regulaci denního osvětlení – žaluzie horizontální.
Zásobování pitnou vodou: napojení na veřejný vodovod
Teplota vzduchu: kontrola nástěnnými teploměry, teplota odpovídá stanoveným požadavkům.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice 98, Nové Město na Moravě

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jitka Novotná
Telefon: 566 598 250
Kapacita školy: 56 dětí
Provozní doba: 06.15 – 16.15 hodin
Režim zamykání školy: vstup do budovy školy je umožněn od 06.00 hodin do 16,15 hodin.
Vstup do budovy je umožněn pomocí bezpečnostního otvírání hlavních vchodových dveří prostřednictvím zvonku. V 16.15 končí provoz, budova se uzamyká.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
Vytápění: plynovým kotlem
Větrání: všechny prostory tříd a přilehlé místnosti jsou přímo větratelné (mimo výlevku, šatny učitelek a školnice)
Ochrana před oslněním: ve třídě, v ložnici a skladě potravin je zajištěno žaluziemi.
Teplota vzduchu: denní místnost nejméně 20 – 22 °C, kontroluje a reguluje školnice MŠ.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec 143, Nové Město na Moravě

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Šárka Konečná
Telefon: 566 615 767
Kapacita školy: 28 dětí
Provozní doba: 06:15 – 16:15 hodin
Režim zamykání školy: vstup do budovy školy je umožněn od 06.00 hodin do 16,15 hodin.
Vstup do budovy je umožněn pomocí bezpečnostního otvírání hlavních vchodových dveří prostřednictvím zvonku. V 16.15 končí provoz, budova se uzamyká.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
Vytápění: plynovým kotlem
Větrání: dle potřeby, přirozené.
Osvětlení: ochranu před oslněním chrání žaluzie. Denní osvětlení i umělé osvětlení zářivkami odpovídá ČSN.
Zdroj pitné vody: z veřejného vodovodu
Teplota vzduchu: ve třídě je řízena automaticky na 21 °C.

 

REŽIMOVÉ POŽADAVKY
Jsou shodné pro všechna místa výkonu vzdělávání a školských služeb.

Směrnice pro zabezpečení ostrahy budovy a majetku Mateřské školy jsou pečlivě vypracovány a uloženy u ředitelky školy, rovněž tak i na jednotlivých místech vzdělávání

Druh pohybových aktivit: ranní cvičení, taneční a pohybové hry, cvičení na nářadí, tělovýchovné chvilky, pobyty venku.

Frekvence zařazování pohybových aktivit: zejména při pobytu venku. Délka pobytu venku je stanovena na 2 hodiny v průběhu celého dne. V době příznivého jarního, letního počasí v návaznosti na integrované bloky a zájem dětí může být prodloužena dle uvážení učitelek.

Odpočinek: po obědě děti odpočívají na rozkládacích lehátkách, ve Slavkovicích na stálých postýlkách. Ve třídě pro dvouleté děti jsou na postýlkách omyvatelná prostěradla a jednorázové podložky.

Stravování: děti se stravují 3x denně: ranní svačina, oběd, odpolední svačina v čase, který je stanoven režimem dne. Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání jídla se stravuje vždy.
Dvouleté děti jsou dle individuální potřeby dokrmovány školními asistenty, učitelkami, které mají zdravotní průkaz.

Pitný režim: je zajištěn v průběhu celého dne, děti jsou vedeny k sebeobsluze. Druh nápojů – čaj, ředěný sirup, džus, voda.

Otužování: děti jsou otužovány v průběhu celého dne intenzivním větráním místností, pobytem venku, v letních měsících vodou a sluncem, v zimních měsících hry se sněhem a seznamování dětí se základy lyžování. Dle možností je pro děti organizován plavecký kurz.

Režim dne pro děti s povinným předškolním vzděláváním: vychází ze stanoveného režimu dne, ale v souvislosti s věkem a tudíž nižší potřebou spánku je dle individuálních potřeb dětí zkrácena doba odpočinku. Naopak je snahou dle možnosti počasí realizovat vzdělávací aktivity více v exteriéru a tudíž dochází přirozeně k prodlužování pobytu venku.

Režim dne pro dvouleté děti: vychází ze stanoveného režimu dne, ale v souvislosti s nízkým věkem dvouletých dětí je orientační, zohledňuje individuální potřeby těchto dětí a klimatické podmínky.

 

DALŠÍ REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Lékárnička první pomoci: lékárničky jsou spolu s traumatologickým plánem na několika místech školy. Každý pedagog je seznámen s obsahem lékárniček a s jejich umístěním.
Materiál je v  lékárničkách kontrolován a doplňován.

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Nemocnice 566 683 111
Lékařská pohotovostní služba 566 615 444

Zásady chování při vzniklém úrazu: Při každém úrazu a poranění je nutné poskytnutí či organizování první pomoci, případný odchod s dítětem k lékaři či přivolání lékařské pohotovosti. Závažnější úraz je třeba ihned hlásit ředitelce školy a zákonnému zástupci dítěte. Ve výjimečném případě, kdy se nemůže neprodleně dostavit zákonný zástupce zraněného dítěte k lékaři, odchází s dítětem k lékaři učitelka a zajistí tiskopis, na který lékař poznamená závažnost poranění. Je povinností učitelek neprodleně provést záznam o každém úrazu do knihy úrazů, která je řádně vedena a uložena v každé třídě MŠ a následně informovat zákonné zástupce.

Zásady chování při podezření na možné příznaky COVID-19 se dítě umístí do samostatné místnosti (kanceláře zástupkyň na jednotlivých pracovištích) s dohledem učitelky nebo provozního zaměstnance a neprodleně se kontaktují rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Ostatní děti změní výuku na pobyt venku s nasazenými rouškami. Neprodleně se informuje vedení školy.

Povinnosti učitelky: učitelky se ve své práce řídí dle interních směrnic, předpisů vydaných školou a svoji pracovní náplní. Jsou povinny hlásit svoji nepřítomnost co nejdříve a také nástup do zaměstnání po skončení své nepřítomnosti.
Učitelky vedou každodenní docházky dětí a provádí zápisy do třídní knihy.
V pracovní době stanovené obecně závaznými právními předpisy konají pedagogičtí pracovníci přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost a práce související s touto činností.
Pracemi souvisejícími s přímou vyučovací činností se rozumějí zejména:
• příprava na výchovnou činnost
• příprava a vlastní výroba učebních pomůcek,
• vedení předepsané pedagogické dokumentace,
• vedení portfólií a diagnostiky dětí,
• vytváření prezentace školy formou výstav, nástěnek, tištěného materiálu,
• spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky,
• individuální pohovory a třídní schůzky se zákonnými zástupci dětí.

Učitelky MŠ jsou povinny být na pracovišti v době stanovené osobním rozvrhem jejich přímé vyučovací nebo výchovné činnosti, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví zástupkyně ředitelky a které vyžadují přítomnost učitelek na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými zástupci dětí.
Pedagogické pracovnice jsou povinny zejména vykonávat výchovné vzdělávací činnosti, dodržovat schválené učební dokumenty, organizační předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vyučování a výchově. Dále jsou povinny se vzdělávat v samostatném studiu nebo organizovaných formách dalšího vzdělání pedagogických pracovníků, spolupracovat se zákonnými zástupci dětí.

Povinnosti technického personálu: dodržovat přesně pracovní řád, šetřit elektrickou energií, hygienickými a čistícími prostředky, vodou a teplem. Včas otevírat vchod do budovy a po skončení provozu školy zajistit školní budovu uzamčením vchodů.

 

RŮZNÉ
Zápis dětí: v měsíci květnu je stanoven přesný termín zápisu po dohodě se zřizovatelem a následně je veřejně oznámen v místním tisku a na webových stránkách školy.

Pověření o předání a převzetí dítěte: učitelka zodpovídá za dítě od okamžiku jeho předání rodiči do jeho převzetí rodiči. Pokud nemohou sami rodiče přijít pro děti, obdrží u paní učitelky tiskopis Pověření o předávání a převzetí dítěte z MŠ, kde pověří dospělou osobu k předávání a převzetí jejich dítěte .

Nepřítomnost dítěte v MŠ: každou nepřítomnost omlouvají rodiče učitelce. V případě, že dítě nebude do MŠ docházet bez omluvy déle než dva týdny, může být jeho docházka dle § 35 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění ukončena.

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů – Úplata: rodiče přispívají na provoz školy finanční částkou stanovenou vnitřním předpisem o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ, která je k dispozici v místě hlavního vstupu do budovy a na webových stránkách školy.

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin: rozsah přerušení nebo omezení provozu je rodičům oznámen 2 měsíce předem nebo co nejdříve. Současně jsou rodiče seznámeni s místem výkonu vzdělávání a školských služeb, kde bude prázdninový provoz realizován.

 

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM
Způsob a četnost úklidu je pro všechna místa výkonu vzdělávání a školských služeb shodná.
Denní úklid: setření na vlhko všech podlah 3x, setření nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, splachovadel, klik, rukojetí, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem, za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem se umývají umyvadla, záchodové mísy a prkénka.

Týdenní celkový úklid: jednou týdně se provádí omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, stírání prachu z předmětů a zařízení, ke kterým je obtížnější přístup a také vyleštění zrcadel.

3x do roka: umytí všech oken včetně rámů, výměna záclon a závěsů, čistění koberců, čistění svítidel a krytů.

Další úkoly:
• zalévání květin
• v kontaktu s dětmi při práci dodržují předpisy BOZP, účastní se všech pořádaných školení
• všechny zajištěné nedostatky a závady ihned zapíší do sešitu závad, vážné nedostatky hlásí vedoucí učitelce, jsou vstřícné, respektují a podporují pedagogické působení

Způsob a četnost desinfekce a deratizace: desinfekce je prováděna průběžně dle potřeby, deratizaci provádí odborná firma, případně provádíme samy dostupnými prostředky z obchodu.
Lehátka mají omyvatelný povrch a dezinfikují se 1 x ročně v době letních prázdnin nebo při znečištění. V umývárně je sprchový box a skříňka na hygienické potřeby.
Pro dvouleté děti jsou na toaletě k dispozici dětské nočníky, které se dezinfikují 2 x týdně.

Manipulace se vzniklými odpady: pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanaci – denně jsou vynášeny do popelnic.
Použité pleny a podložky se ukládají do nášlapného koše k tomu určeného, který je denně vynášen a je umístěn na toaletě dětí.

Izolace nemocných dětí (§7 odst.3 zák. č. 258/2000 Sb.): pokud onemocní dítě během dne v MŠ, učitelka okamžitě vyrozumí rodiče a zajistí izolaci nemocného dítěte. MŠ nemá izolační místnost, proto je dítě umístěno stranou od ostatních, kde mu bude zajištěn nepřetržitý dohled dospělé osoby.
V případě výskytu infekčního onemocnění v MŠ jsou neprodleně informování ostatní rodiče prostřednictvím nástěnek.

Základní pravidla pro provádění úklidu a dezinfekce v době pandemie COVID-19
Důkladný úklid a dezinfekce všech prostor na všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Pohledec, Slavkovice:

​ .úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů;

​.důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí bude prováděno nejméně jednou denně;
​.dezinfekce rukou bude prováděna dostupnými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu;

​.rizikové povrchy budou denně dezinfikovány opakovaně v průběhu celého dne provozu mateřské školy od 6,15 – 16,15 hodin;

​.v rámci předběžné opatrnosti pro dezinfekci koronaviru budou pro plochy a povrchy používány prostředky se širokým spektrem účinku na viry (s virucidním účinkem) a jejich používání se bude řídit pokyny výrobce – tyto informace jsou uvedeny na etiketě dezinfekčního přípravku;

​.ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem na etiketě a v ochranných rukavicích

​.dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí (kliky dveří, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, vodovodní baterie, WC) bude prováděna několikrát denně;

​.odpadkové koše a nádoby na likvidaci odpadů (vyjímatelné jednorázové pytle) musí být vyprázdněny minimálně jednou denně;

​.úklid a dezinfekce toalet bude minimálně jednou denně, toalety musí být vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou;

​.v každé třídě se musí větrat minimálně 1x/hodinu/5 minut; tuto činnost zajistí paní učitelky s důsledným dohledem nad dětmi;

​.rukavice pro běžné činnosti nejsou; povinné jsou při dopomoci s osobní hygienou dětí a při přípravě jídla;

​.po celou dobu platnosti epidemiologických opatření se nebude provádět suchý úklid;

​.při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ, VÝMĚNY A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA
Výměna prádla: ručníky se mění 1x týdně, utěrky dle potřeby, ložní prádlo 1x za 3 týdny, 3x do roka se perou záclony a v případě potřeby se provádí výměna prádla ihned.
Malování se provádí 1x za 3 roky.
Igelitová prostěradla a podložky pro 2leté děti se mění podle potřeby ihned při znečištění.
Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a jsou vyprány v dezinfekčním prostředku.

Manipulace s prádlem a skladování: použité prádlo se nesmí třídit ve třídě a je ukládáno do omyvatelných a dezinfikovatelných obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami prádla. Použité prádlo se skladuje ve vyčleněném prostoru.
Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním druhotnou kontaminací.
Pro dvouleté děti jsou na přebalování dětí s plenami k dispozici přebalovací podložky. Pleny a hygienické ubrousky jsou uložené ve skříňce v umývárně.

Praní prádla: provádí prádelna na pracovišti Drobného dle rozpisu. Za předání, převzetí a uložení zodpovídá pradlena.

 

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY

• písek užívaný ke hrám dětí nesmí být mikrobiálně, chemicky a parazitně znečištěn,
• pravidelně před pobytem na zahradě je provedena školnicí kontrola terénu,
• zahrada je využívána denně, je stanoven rozvrh pro využívání zahrady v dopoledních hodinách – viz. organizace příslušného školního roku,
• čas pro využívání zahrady dopoledne 9.00 – 11.30 hodin, odpoledne 14,00 – 16.15 hodin.

Režim údržby – způsob zajištění:

ochrana písku v pískovišti je zajištěna sítí, která je vždy po ukončení her s pískem řádně upevněna na pískoviště – zajišťuje školnice,
kypření písku za činnost spojenou s ošetřením písku zodpovídá školnice daného pracoviště, která se řídí danými pokyny ze strany zástupkyně ředitelky,
• před zahájením sezóny je provedeno provzdušnění písku – přeházení s uhrabáním, dále je
v průběhu sezóny provedeno provzdušnění, kropení a po ukončení sezóny konečné provzdušnění a zajištění před zimou,
výměna písku v pískovišti je prováděna zpravidla jedenkrát za dva roky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výtisk provozního řádu je trvale uložen v kanceláři ředitelky školy, dále na místě přístupném všem pracovníkům školy, rovněž je uložen na všech místech, která poskytují vzdělávání a školské služby.

2. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola plnění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční prověrky BOZP.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.09. 2020

Provozní řád č.j. 212/2019 vydaný 21.08.2019 pozbývá platnosti.

V Novém Městě na Moravě 19.08.2020

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.

 

 

Č.j. 688/2021

DODATEK č. 1 – PROVOZNÍ ŘÁD

Tímto dodatkem se nastavuje nové zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí na všech místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Pohledec, Slavkovice.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného

Režim uzamykání dveří od šatny dětí u každé třídy uvnitř budovy od 8,30 do 14,00 hodin.

Zodpovědnost: učitelka dané třídy vykonávající přímou pedagogickou činnost s dětmi. Odemčení dveří šatny po obědě maximálně do 12,30 hodin z důvodu vyzvedávání dětí zákonnými zástupci.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská

Režim uzamykání dveří od šatny dětí u každé třídy uvnitř budovy od 8,30 do 14,00 hodin.

Zodpovědnost: učitelka dané třídy vykonávající přímou pedagogickou činnost s dětmi. Odemčení dveří šatny po obědě maximálně do 12,30 hodin z důvodu vyzvedávání dětí zákonnými zástupci.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice
Režim uzamykání dveří od šatny dětí u každé třídy uvnitř budovy od 8,30 do 14,00 hodin.

Zodpovědnost: učitelka dané třídy vykonávající přímou pedagogickou činnost s dětmi. Odemčení dveří šatny po obědě maximálně do 12,30 hodin z důvodu vyzvedávání dětí zákonnými zástupci.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec

Režim uzamykání dveří hlavních dveří do budovy od 8,30 do 14,00 hodin.

Zodpovědnost: učitelka třídy vykonávající přímou pedagogickou činnost s dětmi. Odemčení dveří hlavního vstupu po obědě maximálně do 12,30 hodin z důvodu vyzvedávání dětí zákonnými zástupci.

Tento dodatek provozního řádu nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.05. 2021

V Novém Městě na Moravě 20.05.2021

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.

 
Dotazník