Informace k provozu mateřské školy od 27.2.2021

Martina Jůnová  Sdílet článek na nebo

Informace k provozu mateřské školy od 27.2.2021

Informace k provozu mateřské školy od 27.2.2021

Poskytování péče určenými školami od 27. 2. 2021 do 21.3.2021
podle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021

Krizová opatření se týkají zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
• bezpečnostních sborů,
• obecní policie,
• poskytovatelů zdravotních služeb
• orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/200 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Dítě může být do zařízení umístěno na základě přihlášky, její potvrzení zaměstnavatelem kvůli ověření příslušnosti do krizových profesí, a její doručení mateřské škole buď prostřednictvím zaměstnavatele nebo osobně zákonným zástupcem dítěte (v obou případech lze poslat i scan přihlášky elektronickou poštou).
Z technických důvodů bude péče poskytována až den následující po obdržení přihlášky.

Na základě projednání se zřizovatelem bude poskytována péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pomáhajících profesí, a to v místě výkonu vzdělávání a školských služeb od 6:15 – 16:15 hodin:
Drobného – třída Včelky
Žďárská – třída Krtci

Pravidla provozu
• jedno dítě bude doprovázet pouze jediná osoba, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy;
• při předávání dítěte ve třídě prosíme rodiče, aby zůstávali před třídou, nevstupovali do tříd a zachovali dostatečný odstup od pedagogů;
• zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jídlo z domova;
• provoz školy se musí upravit dle počtu přihlášených dětí a zaměstnanců školy ve výkonu práce.

Ošetřovné
• podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení
• podrobné informace o ošetřovném mohou zákonní zástupci získat zde:
Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízeních vlády.

Pokud budeme dodržovat pravidla – společně to zvládneme!
Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

 

Soubory ke stažení